2020-04-02

Så påverkar Covid-19 Storsthlms verksamhet

Storsthlms reception

Covid-19 har en stark påverkan på hela samhället och även på Storsthlms verksamhet. Här kan du läsa om hur uppdragen påverkas och hur det berör dig som medlemskommun.

I kristider ökar behovet av samverkan. I Stockholms län finns sedan många år en särskild organisation för samverkan i just krissituationer och vid större samhällsstörningar: Samverkan Stockholmsregionen (SSR). SSR leds av Länsstyrelsen och är en sammanslutning av 40 olika aktörer, bland annat kommunerna, Region Stockholm, Polisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsterna med flera.

Storsthlm har inga ordinarie uppdrag inom krissamverkan, utan stöttar i specifika frågor på uppdrag av våra medlemmar och Samverkan Stockholmsregionen. I första hand arbetar vi med frågor inom arbetsmarknad och utbildning, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö

Covid-19 har även påverkan på Storsthlms ordinarie verksamhet. Här kan du läsa om hur verksamheten påverkas och hur det berör dig som medlemskommun.

Samverkan mellan kommunerna och Region Stockholm gällande Covid-19

Genom en särskild krisledningsorganisation på Region Stockholm har kontakterna mellan närsjukvården och kommunerna organiserats i tre kluster (Norr, Söder och Mitt). Storsthlm deltar vid dessa klustermöten.

Gymnasieantagningen Storsthlm

Gymnasieantagningen har tagit fram beredskapsplaner för att hantera eventuella konsekvenser för årets antagning. Det gäller allt från antagningskansliets interna verksamhet och produktion, leverantörers tillgänglighet och systemmässig drift, till tidplaner och förankring med skolor och kommuner. Gymnasieantagningen deltar även i antagningsnätverket på Sverige kommuner och regioner för att fånga in och förmedla kunskap från och till beslutsfattare på nationell nivå.

En av de största riskerna för gymnasieantagningen är att tidplanen inte håller för de olika aktiviteterna i antagningsprocessen, till exempel för att skolverksamheten stänger eller på grund av stor sjukfrånvaro hos medarbetarna som ska utföra arbetsuppgifterna. Därför redogör vi i detta dokument för vilka risker vi ser, hur Gymnasieantagningen kommer att hantera dem, samt vad ni kan göra i kommunerna för att förebygga och minimera dessa risker.

Länk till beredskapsplan för Gymnasieantagningen StorsthlmPDF

Utbildning och arbetsmarknad

Storsthlm har kontinuerliga möten med Sveriges kommuner och regioner i deras gymnasienätverk, och fångar in och förmedlar gymnasiechefernas behov och synpunkter, samt bär tillbaka information från den nationella nivån. I samband med detta finns ett ökat behov med dialog med länets gymnasiechefer.

Vad gäller den gemensamma vuxenutbildningen, så har regeringen föreslagit att staten under 2020 ska finansiera samtliga platser inom regionalt yrkesvux, till skillnad från tidigare då kommunerna har finansierat hälften av dessa. Samtidigt föreslås att regionalt yrkesvux ökar med ytterligare 1 500 platser under 2020. Samverkan genom Storsthlm handlar i första hand om yrkesinriktad vuxenutbildning. Därför kommer det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt inom kort att diskutera de nya förutsättningarna.

Övriga verksamheter inom Storsthlm

Arbetet med den ordinarie verksamheten fortgår inom alla våra verksamhetsområden, om än med digitala möten och avstämningar. Dock senareläggs en del dialoger, kartläggningar och överenskommelser mot bakgrund av att andra frågor behöver prioriteras av inblandade parter.

Mötesverksamhet

Storsthlms verksamhet består till stor del av möten och dessa är under den här perioden helt digitala. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden.
Läs mer om vår mötesverksamhet