Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. För att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde är samverkan mellan kommun och Region Stockholm avgörande.

I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar.

Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Syftet med lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

Överenskommelse mellan kommunerna och Region Stockholm

Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som träder i kraft 1 januari 2020.

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.

Vad händer nu?

För Region Stockholm ska överenskommelsen antas i regionfullmäktige i höst. Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att anta avtalet, vilket kommunerna i sin tur kommer att besluta om under hösten. Parterna kommer även att arbeta vidare med utveckla samverkansformer och tydliggöra parternas ansvar i samband med utskrivningsprocessen samt att säkerställa ett digitalt informationssystem som fungerar för alla målgrupper i utskrivningsprocessen.

Frågor och svar

Under Relaterad information finns en kontaktlista till kommuner och stadsdelar som ska användas vid den nya inskrivningsprocessen. Där finns även en handbok med frågor och svar som rör kommunerna. Information om WebCare finns på Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Vårdgivarguiden finns även utbildningsmaterial och information om den nya lagen och den tillfälliga överenskommelsen.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler