Sammanfattning från styrelsen den 23 februari 2023

Styrelse / 28 februari 2023

Nuvarande styrelse hade sitt sista möte innan en ny styrelse får ta vid efter förbundsmötet den 23 mars. Förutom årsredovisningen för 2022, behandlades bland annat ärenden som styrelsen överlämnar till Förbundsmötet för beslut, till exempel den strategiska inriktningen 2023–2026 och en fyraårig verksamhetsberättelse som redovisar vad Storsthlm åstadkommit under mandatperioden 2019–2022.

Läs om alla ärenden i sin helhet och protokollet här.

Årsredovisning 2022 för Storsthlm

Styrelsen godkände årsredovisningen. Verksamhetsresultatet är +4,5 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Den enskilt största förklaringen till överskottet är att Storsthlm under året pausade ett antal rekryteringar av vakanta tjänster mot bakgrund av att en ny strategisk inriktning för organisationen arbetades fram. När det sedan stod klart att de ekonomiska förutsättningarna förändras och kostnadsläget kommer att öka kraftigt de kommande åren, fattades beslut att inte tillsätta dessa tjänster.

Den serviceavgiftsfinansierade verksamheten har ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Övriga avgiftsfinansierade verksamheter, det vill säga Gymnasieantagningen, Indra och Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB), visar ett resultat i paritet med budget, det vill säga noll kronor. Resultatet för UEDB, +1,2 miljoner kronor, ska enligt överenskommelse balanseras till nästa år, därav ett nollresultat.

Verksamhetsberättelse för hela mandatperioden 2019-2022 och rapport från styrgruppernas arbete

Den fyraåriga verksamhetsberättelsen sammanfattar hur förra mandatperiodens  strategiska inriktning har genomförts samt sammanställer de godkända årsredovisningarna för varje år.

Inriktningsfokus för år 2019 – 2022 blev samverkansuppdrag inom utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Därutöver tre förutsättningar som genomsyrar alla fokusområden, kommunal ekonomi, kompetensförsörjning och digitalisering.

Styrelsen godkände den sammanfattande verksamhetsberättelsen och överlämnar den till förbundsmötet för beslut.

Styrelsen fick också ta del av en rapport som beskriver vad de tre politiska styrgrupperna, Vuxenutbildning och arbetsmarknad, Gemensam gymnasieregion och Vård i samverkan (VIS) har åstadkommit under mandatperioden.

Storsthlms strategiska inriktning mandatperioden 2023-2026

Styrelsen godkände den strategiska inriktningen, som beskriver Storsthlms uppdrag och prioriterade samverkansområden, och lämnar den vidare till Förbundsmötet för beslut. Storsthlm är en samverkansorganisation för länets kommuner i utvalda frågor, och ambitionen är att rikta den gemensamma kraften till de frågor där kommunerna tillsammans vill komma längre i sin samverkan. De fyra samverkansområden som har valts ut som särskilt prioriterade för kommande mandatperiod är: Gemensam gymnasieregion, God och nära vård och omsorg, Infrastruktur och Digitalisering. Den strategiska inriktningen föreslår vidare att verksamheten finansieras genom en förbundsavgift som högst får uppgå till 0,45 promille av kommunernas samlade skatte- och statsbidragsintäkter. Den årliga avgiften fastställs av styrelsen.

Alternativ avgiftsmodell för Storsthlms medlemmar

Storsthlms kansli har på uppdrag tagit fram en alternativ modell för medlemmarnas avgift till förbundet. Modellen baseras på respektive kommuns invånarantal. Modellen har remitterats till medlemmarna för synpunkter. Modellen har starkt stöd bland många medlemmar men inte av alla. Att hitta samsyn och enighet i frågan är önskvärt. Därför föreslås fortsatt utveckling av förslaget och att förslag till ny modell och de stadgeändringar som då krävs, utarbetas i nära samråd med medlemmarna. Styrelsen beslutade föreslå Förbundsmötet att ge kommande styrelse i uppdrag att utveckla avgiftsmodellen baserad på invånarantal samt föreslå erforderliga ändringar av förbundets stadgar senast 30 juni 2024.

Statliga stimulansmedel för arbete med Psykisk hälsa och God och nära vård

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en överenskommelse för insatser inom Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 som bland annat innebär drygt 110 miljoner kronor till länet för lokalt och regionalt utvecklingsarbete och en överenskommelse för God och nära vård 2023 som bland annat innebär nästan 153 miljoner kronor till länets kommuner för lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Styrelsen fick information om den fördelningsplan som gjorts inför 2023. Dessutom fick de information om hur 2022 års stimulansmedel har använts.

Kategorier: Storsthlm, Styrelse
Visa cookie-information