Artiklar

none
3 maj 2024 Sammanfattning från styrelsen den 25 april 2024

Styrelsen yttrade sig över Stockholms stads avfallsplan. Därutöver fick styrelsen information, bland annat om regionala samverkans- och stödstrukturer inom vård- och omsorg i Stockholms län. Två av Storsthlms fyra politiska styrgrupper informerade om pågående arbete och planerna framåt.

none
25 mars 2024 Sammanfattning från styrelsen den 21 mars 2024

På årets första styrelsemöte fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelsen beslutade också att yttra sig över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

none
13 december 2023 Sammanfattning från styrelsen den 7 december

På årets sista styrelsemöte behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2024 och samt ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning.

none
18 september 2023 Sammanfattning från styrelsen 14 september

Den 14 september hölls ett extra styrelsemöte som bland annat behandlade gymnasieprislistan samt en översyn av prismodellen.

none
19 juni 2023 Sammanfattning från styrelsen 15 juni

Styrelsen godkände uppföljningen, omfattande både verksamhet och ekonomi, för första tertialet 2023. En rekommendation till medlemskommunerna, att ställa sig bakom målen i en masshanteringsstrategi beslutades, därutöver nivå på arvodesersättning till ordföranden i olika styrgrupper. Styrelsen informerades om processen för att ta fram programpriser för gymnasieskolan 2024. Dessutom fick de information om hur ärendet om att ta fram en alternativ avgiftsmodell för medlemskommunerna, ska beredas.

none
15 maj 2023 Sammanfattning från styrelsen den 11 maj 2023

Styrelsen fattade bland annat beslut om uppdrag för två politiska styrgrupper, styrgrupp infrastruktur och bostadsbyggande och styrgrupp digitalisering. Ledamöter till Strukturfondpartnerskapet och Energikontoret valdes. Därutöver fick styrelsen återrapport från 2022 och plan för 2023 om arbetet gällande den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

none
28 februari 2023 Sammanfattning från styrelsen den 23 februari 2023

Nuvarande styrelse hade sitt sista möte innan en ny styrelse får ta vid efter förbundsmötet den 23 mars. Förutom årsredovisningen för 2022, behandlades bland annat ärenden som styrelsen överlämnar till Förbundsmötet för beslut, till exempel den strategiska inriktningen 2023–2026 och en fyraårig verksamhetsberättelse som redovisar vad Storsthlm åstadkommit under mandatperioden 2019–2022.

Visa cookie-information