Sammanfattning från styrelsen den 11 maj 2023

Styrelse / 15 maj 2023

Styrelsen fattade bland annat beslut om uppdrag för två politiska styrgrupper, styrgrupp infrastruktur och bostadsbyggande och styrgrupp digitalisering. Ledamöter till Strukturfondpartnerskapet och Energikontoret valdes. Därutöver fick styrelsen återrapport från 2022 och plan för 2023 om arbetet gällande den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Uppdrag till politiska styrgrupper 20232026

Styrelsen fattade beslut om uppdrag för två politiska styrgrupper, styrgrupp infrastruktur och bostadsbyggande och styrgrupp digitalisering.

Den strategiska inriktningen för Storsthlm 20232026 innebär att den politiska styrgruppen infrastruktur och bostadsbyggande ska arbeta för att Stockholmsregionens behov får mer genomslag i de nationella och regionala infrastrukturplanerna, samt att undanröja hinder, förenkla regler och effektivisera samhällsbyggnadsprocesser. Kommunernas inflytande ska öka genom att säkerställa att tidigt vara med i planeringsprocesser och lyfta fram kommunernas behov och förutsättningar. Målsättningen är att över tid öka andelen nationella medel till investeringar i infrastrukturen i Stockholmsregionen. Styrgruppen ska verka för samsyn mellan kommunerna och bidra till ett gemensamt påverkansarbete. Det ska präglas av en stärkt dialog och utvecklat samarbete med andra parter och näringslivet.

Uppdraget för den politiska styrgruppen digitalisering har inte någon given geografisk koppling. Länets kommuner har således mycket att vinna på fortsatt samverkan då digitaliseringens lösningar ofta inte behöver utvecklas kommunspecifikt.

Regional samverkan har även en avgörande betydelse för att möta upp och medverka till den starkare nationella ordning som krävs för att kommunsektorn ska kunna utvinna nödvändiga nyttor av digitalisering. Att prata med gemensam röst från stockholmregionens kommuner är en styrka när syftet är att ställa krav på den nationella digitala strukturen. Den samlade pågående samhällstransformation och organisationsspecifika verksamhetsutveckling som digitaliseringen innebär, behöver ett tydlig politiskt ledarskap för att säkra demokratiska aspekter och fortsatt vara den nytta i välfärdsleveranserna som förväntas. 

 

Regionala samverkans- och stödstrukturer i Stockholms län (RSS)

Styrelsen fick rapport av genomfört arbete 2022 och planerat arbete 2023 gällande den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Mot målet en kunskapsbaserad socialtjänst har 2022 års arbete fokuserat på länets representation i de nationella grupperingarna inom kunskapsstyrningen i syfte att stärka strukturen för samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå samt mellan länets aktörer för att ge säkrare underlag vid prioriteringar av länets resurser. Syftet är också att öka kommunernas påverkan och inflytande i den regionala- och nationella kunskapsstyrningen.

Under 2022-2023 har en ny styrgrupp, Länsövergripande styrgrupp för socialtjänstens frågor formats och nya representanter från socialtjänstnätverket är utsedda. Första mötet hålls i maj 2023 och den interimistiska styrgruppen för utveckling av kunskapsstyrningen har sitt sista sammanträde i april. Alla tidigare uppdrag för gruppen överförs till nya styrgruppen. Gruppen utgör också styrgrupp för den länsövergripande kommunsamverkan för samverkan med Region Stockholm. Under 2023 handlar utvecklingsarbetet om att fortsätta stödja mot stärkt samverkans- och stödstruktur (RSS) mot stärkt kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Statliga stimulansmedel rekvireras av Storsthlm i rollen som RSS. Viss del av medel används till länsgemensamma aktiviteter. Resterande nycklas ut till kommunerna. Under 2023 ska Storsthlm utveckla processen kring hur stimulansmedlen fördelas och följs upp inför kommande år, i syfte att skapa bättre planeringsförutsättningar och ändamålsenlighet i hur medlen används och kommer till nytta.

Här kan du läsa föredragningslista, handlingar och protokoll i sin helhet.

Kategorier: Storsthlm, Styrelse
Visa cookie-information