"Vi befinner oss i en tid med ett stort förändringstryck"

15 december 2021

Derk de Beer Upplands Väsby

Derk de Beer, ekonomi- och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby

Vi har pratat med Derk de Beer, ekonomi- och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby om kopplingen mellan ekonomi, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Du är ekonomi- och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby. Vilka fördelar ser du med att hålla ihop dessa områden?

En långsiktig finansiering och kompetensförsörjning av den kommunala välfärden förutsätter att vi utvecklar våra verksamheter så att färre försörjer fler. Den digitalisering som sker i vår omvärld har redan förändrat våra invånares, kommunmedlemmars och medarbetares behov och förväntningar. Sammantaget medför det att vi befinner oss i en tid med ett stort förändringstryck som kräver att denna utveckling prioriteras. Att då få möjligheten att sammanfoga ekonomiperspektivet med vår målbild för digitalisering och verksamhetsutveckling är en styrka i sig och möjliggör ett lite större mod att våga genomföra nödvändiga satsningar för en enklare vardag för våra invånare med ett tydligt fokus på vilka satsningar som ger mest nytta.

Hur jobbar ni med styrning av verksamhetsutveckling i Upplands Väsby?

Vi har hittat en bra finansieringsform, en fungerande organisation och en tydlig prioriterad portfölj. Vi genomgår ett skifte från fokus på digitalisering till verksamhetsutveckling och behöver förtydliga vår styrning utifrån att verksamhetsutveckling har olika horisonter. Vi är ganska duktiga och effektiva i arbetet med ständiga förbättringar av befintliga processer och blir allt starkare i att utveckla våra processer och att innovera. Här behöver vi dock tydliggöra och anpassa våran målbild mot ett större fokus på vem vi är till för och i vår styrning addera kompetens och verktyg för att kunna utvecklas mot alla horisonter. Vi har precis som flera andra kommuner kommit längst med våra interna processer men rör oss mot ett mer utifrån och in perspektiv.

Finns det något projekt eller någon verksamhet i Upplands Väsby som du är extra stolt över och skulle vilja berätta lite om?

Det finns många projekt som kan lyftas, stora och små, men jag vill lyfta ett exempel som visar hur vi kan göra våra arbetssätt smartare och som indirekt kan skapa ökad kvalitet för invånaren. Vi är i genomförande av en digitaliserad medarbetarprocess som kommer att förenkla chefernas uppdrag avsevärt och därmed frigöra tid för att fokusera på utvecklingen av deras verksamheter och dem de är till för. Utvecklingen utgår från en helhetssyn på processen från ax till limpa och stora delar av utvecklingen handlar om att ta bort onödiga arbetsmoment och effektivisera andra.

Finns det frågor som framöver blir viktiga att samverka över kommungränserna i länet om och varför?

Vi behöver samverka över kommungränserna på flera olika nivåer. Dels behöver vi fortsätta att inom ramen för till exempel Storsthlm driva på den nationella nivån för att få till behövliga satsningar i infrastruktur och och förutsättningar för digitalisering. Vi behöver också samverka så att vi på ett bättre sätt samskapar och drar nytta av varandra och delar både kompetens och finansiering av utveckling.

 

Visa cookie-information