Solna satsar på samverkan för att utveckla god och nära vård och omsorg

Samverkan med Region Stockholm / 10 juni 2024

Solna stad workshop

Solna arbetar med att säkerställa en god och nära vård och omsorg för sina medborgare. Genom en lokal utvecklingsplan ska kommunens och regionens gemensamma arbete nu ta fart med målsättning att skapa värdefull vård och omsorg för medborgarna.

Sara Ravén, en av kommunens samordnare inom omvårdnadsförvaltningen (KSA) i Solna stad, har tillsammans med kommunens andra KSA:er, regionens samordningsfunktion (GSA), FoU.nu och FoU Nordväst, genomfört två workshops för vård- och omsorgsaktörer i Solna. Deltagare från socialtjänst, elevhälsa, primärvård och specialistvård, arbetade tillsammans för att identifiera vad som fungerar bra och vilka områden som behöver utvecklas.

– Syftet med workshoparna var att tillsammans få en bild av vårt nuläge och utifrån det ta fram en gemensam utvecklingsplan för vårt omställningsarbete, säger Sara Ravén.

Resultatet från den första workshopen låg till grund för den andra, där deltagarna diskuterade konkreta åtgärder för att förbättra samarbetet och nå målen för god och nära vård och omsorg. Utvecklingsområden som identifierades inkluderade samordnad individuell plan (SIP), förebyggande insatser, vårdövergångar och stöd till barn med hög skolfrånvaro. Den länsövergripande handlingsplanen för god och nära vård i Stockholms län har gett vägledning i arbetet.

– Många grupper såg behov av att utveckla våra lokala samverkansforum, berättar Sara Ravén.

Nästa steg och det fortsatta arbetet

En uppföljning kommer att genomföras för att utvärdera de första stegen i utvecklingsplanen och identifiera behov av stöd. Baserat på uppföljningen kommer samordningsfunktionerna i kommunen och regionen KSA och GSA, tillsammans med FoU-enheterna, att planera det fortsatta arbetet.

Redan efter den första workshopen insåg man behovet av en gemensam plattform.

– Med anledning av det skapade vi en gemensam webbsida där viktig information ska finnas. Webbsidan är under uppbyggnad och innehållet ska styras av vad vård- och omsorgsaktörerna i Solna vill ha för information tillgänglig där, berättar Sara.

Ökad kännedom för KSA och GSA

Det pågående arbetet har bidragit till ökad kännedom om rollen som samordningsfunktion KSA och GSA i Solna. På workshoparna presenterades uppdragen och deltagarna fick möjlighet att träffa representanterna personligen. I Solna har man valt att ha tre KSA, vilket anses nödvändigt för att uppfylla kraven för rollen. En arbetar på Omvårdnadsförvaltningen, en på Socialförvaltningen och den tredje, MAS, arbetar på både Omvårdnads- och Socialförvaltningen.

Kontinuerliga möten och ett gott samarbetsklimat mellan KSA:er och GSA är redan etablerat men det finns behov av ytterligare utveckling.

– Rollerna och samarbetet behöver bli tydligare, och samverkan oss emellan är en del av Solnas hela samverkansstruktur, vilken också behöver utvecklas, säger Sara.

Styrka i det gemensamma arbetet

Att arbeta gemensamt och över huvudmannagränserna är nödvändigt för medborgarnas bästa, menar Sara. Förebyggande arbete och att möta upp medborgarnas behov utifrån ett helhetsperspektiv är också av största vikt.

– För medborgarnas skull är det ett måste. Vi behöver ha kännedom om varandras verksamheter och tillsammans identifiera utvecklingsbehov och hitta lösningar, säger Sara.

En av utmaningarna är att få beslut på plats, vilket kräver engagemang från chefer och beslutsfattare. För att underlätta beslutsfattandet bjöd man in chefer till workshoparna. På kommunnivå kan förvaltningschefer representera och ta beslut, men på regionssidan finns en utmaning då varje verksamhet representerar och beslutar för sig själva.

– Förhoppningen är att vi ska skapa en samverkansstruktur som ger oss god kännedom om varandra, som möjliggör kontinuerlig identifiering av utvecklingsbehov och beslutsfattande om åtgärder samt uppföljning av utfallet för medborgarna, säger Sara.

Delaktighet är ett måste

För andra kommuner som planerar att utveckla lokala handlingsplaner betonar Sara Ravén vikten av delaktighet.

– Delaktighet är ett måste, ingen kan ta beslut över någon annan. För att alla ska vara med på tåget behöver vi vara överens och ha en gemensam bild av vad det är vi vill uppnå och hur vi tillsammans ska nå dit, säger hon.

Hon understryker också vikten av att skapa förståelse, så alla förstår att man är en viktig del i helheten. Det är också viktigt att man bygger vidare på det som redan fungerar väl. Erfarenheter och kunskap ska tas tillvara.

– För oss har FoU-enheterna varit en värdefull resurs i arbetet. De har bidragit med sin kompetens kring och som resurs att genomföra workshops. Deras erfarenhet från och kännedom om utvecklingsarbeten i andra kommuner har också varit värdefull input, avslutar Sara.

 

Mer information om samverkan

Har du frågor om handlingsplanen för god och nära vård och omsorg, de prioriterade aktiviteterna eller samverkansarbetet, är du välkommen att kontakta VIS processledning.

Till VIS processledning

Läs m…

Läs mer
Visa cookie-information