Huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Samverkan med Region Stockholm / 14 oktober 2021

Två händer som håller hand inom vården

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. Nu har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har många år av samverkan bakom sig. Idag finns ett tjugotal gemensamma länsövergripande överenskommelser för samverkan kring hälsa, vård och omsorg, något som underlättar för insatser där båda parterna är inblandade. Det har dock saknats en övergripande huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande samverkan om hälsa, vård och omsorg.

Den nya huvudöverenskommelsen innehåller tydliga utgångspunkter och gemensamma principer för hur samverkan mellan parterna ska gå till och följas upp. Huvudöverenskommelsen behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att båda parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Nu har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta den. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd förväntas rekommendera regionfullmäktige att anta den i november 2021. Om samtliga parter antar huvudöverenskommelsen börjar den gälla 1 juli 2022.

– Medarbetare som arbetar inom vård och omsorg kommer alla från olika verksamheter, har olika uppdrag och ibland olika yrkestraditioner. Men de möter samma patienter och brukare som alla har samma önskan om stöd, vård och omsorg, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef, Storsthlm. Kommunerna och Region Stockholm har en bra grund att stå på när det gäller samverkan, men med den här huvudöverenskommelsen förstärks det goda samarbetet ytterligare och siktar framåt i det fortsatta utvecklingsarbetet av den nära vården runt individen.

Överenskommelsen skapar förutsättningar för fortsatt utveckling där organisation och former för samverkan ska kunna förändras över tid. Därför kompletteras överenskommelsen av en länsgemensam riktlinje som reglerar detta. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring samverkan och kan ändras i takt med att arbetssätt utvecklas.

Idag finns samtliga överenskommelser mellan kommunerna och Region Stockholm publicerade på Storsthlms webbplats. När huvudöverenskommelsen börjat gälla kommer Storsthlms webbplats kommer att fungera som en digital portal för den gemensamma samverkan och tydligare samla överenskommelser, beskrivning av samverkansorganisation, uppdrag, riktlinje samt gemensamma rutiner för samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län.

Läs mer om huvudöverenskommelsen och ta del av rekommendationen här.

Visa cookie-information