2021-04-20

"Ju mer trygghetsarbete kommunerna bedriver, desto tryggare samhälle får vi"

Uppdragsbild

Oskar Weinmar, KSO i Upplands Väsby

Oskar Weinmar (M) är kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby med drygt 47.000 invånare. Vi har pratat med honom om hur de arbetar med trygghetsfrågor i kommunen och vad som är viktigt att samverka om mellan kommunerna.

Hur jobbar Upplands Väsby med trygghetsfrågor?

Vi gick till val på att genomföra en rad trygghetsskapande åtgärder. Sedan vi fick väljarnas förtroende 2018 har vi sjösatt en majoritet av våra förslag. Vi har bland annat infört permanent kameraövervakning i de centrala delarna av Väsby, haft ronderingar med narkotikahund, anlitat ordningsvakter som verkar i kommunens mest utsatta områden samt att vi har tagit in mobila väktare. Ordningsvakterna och de mobila väktarna tillkom för att täcka upp för den bristande närvaron från polisen. Förutom att de mobila väktarna ronderar över hela kommunen kan man som Väsbybo ringa dem om man känner sig otrygg. Vi har även arbetat med preventiv verksamhet där vi bland annat utökat antalet fältassistenter och anställt en socialpedagog som arbetar på vårt kommunala gymnasium.

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni kring trygghetsarbetet?

Vi nöjer oss inte förrän alla kan känna sig trygga på alla platser, dygnet runt, i vår kommun. Därför pågår arbetet kontinuerligt och ny statistik visar att våra insatser har positiv effekt. Vi kommer att utöka resurserna för trygghetsarbetet under våren för att bibehålla dessa goda resultat. Vi kommer att fortsätta hålla trygghetsfrågan högt på agendan och så länge vi har väljarnas förtroende kan de räkna med att vårt arbete stärker tryggheten i vår kommun.
En utmaning kring trygghetsarbetet är att påvisa resultaten av insatserna för den enskilda Väsbybon som kanske aldrig rör sig i t.ex. stationsområdet utan som bara läser om andras upplevelser kring otryggskapande händelser i en lokal grupp på sociala medier. Rykten och mer eller mindre grundade uppfattningar är något som man aldrig kommer ifrån men kommer in i trygghetsupplevelsen och är därför även det något att arbeta med.

Hur viktigt är det med samverkan med andra kommuner och aktörer i dessa frågor?

Ju mer trygghetsarbete varje enskild kommun bedriver, desto tryggare samhälle får vi. Därför är samverkan med andra kommuner en viktig del, särskilt inom polisens arbete där vi är tre kommuner som delar på resurserna. Vi samarbetar även med våra grannkommuner när det gäller ett flertal preventiva åtgärder inom bland annat socialtjänst och arbetet med ungdomar.

Avslutningsvis, vilka regionala frågor i övrigt tycker du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?

Jag vill gärna se mer samverkan och samordning på många håll. För att hålla nere skattebördan och åstadkomma en effektivare offentlig service måste vi jobba tillsammans. Listan på områden kan göras lång, men ett exempel som jag tycker kan nämnas är kultur- och idrottsutbudet. Varje kommun behöver inte en egen slalombacke eller konsthall. Men om den ena kommunen har det ena och den andra så kan pisterna bli längre och konstutbudet större till, för skattebetalarna, rimliga kostnader.