2020-04-19

Sammanfattning från styrelsemöte 16 april

Storsthlms styrelse beslutade om två yttranden, till Trafikverket om riksintresseprecisering för Östlig förbindelse, samt till Stockholms stad om en motion rörande ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag. Information gavs bland annat om länsgemensamma statliga stimulansmedel och om en ny länsövergripande strategi inom ramen för Operation Kvinnofrid.

Yttrande över riksintresseprecisering för Östlig förbindelse

Östlig förbindelse är klassad som ett riksintresse för kommunikationsändamål i enlighet miljöbalken. Detta innebär bland annat att Trafikverket har i uppgift att säkra markanspråk, så att ett framtida genomförande av vägen, inte omöjliggörs. Trafikverket har i en rapport lämnat förslag på vilka markanspråk som ska värnas och varför. De har skickat ärendet på remiss till bland annat Storsthlm.

I Storsthlms yttrande anser styrelsen att det är motiverat och relevant att göra en riksintresseprecisering för Östlig förbindelse, men att förslaget behöver preciseras ytterligare. De anser att Trafikverkets förslag är alltför utbrett såväl i marknivå som i höjdled. Preciseringen behöver avgränsas för att säkra handlingsfrihet i stadsutveckling och utbyggnad av teknisk infrastruktur. Dock behövs riksintressepreciseringen för att möjliggöra en framtida utbyggnad av Östlig förbindelse, vilket är av stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Vidare anser styrelsen att det är av stor betydelse att berörda kommuner kan fortsätta att utveckla bostadsbyggande och annan infrastruktur inom det angivna området och att Trafikverket därför bör vara öppna för samarbete.

Yttrande över en motion om kommungemensamt fastighetsbolag

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har tagit emot en motion om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag. I motionen beskrivs att bristen på idrottsanläggningar är ett ökande problem i nästan alla delar av länet. I Stockholms stad, liksom i hela länet, pågår planering av en mängd hallar och att ännu fler behöver byggas för att de som vill ska kunna delta i idrottsaktiviteter. För att komma tillrätta med denna brist kommer det krävas nya arbetssätt. Motionären anser därför att Stockholms stad bör ta initiativ att tillsammans med närliggande kommuner starta ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag.
I yttrandet ser Storsthlm positivt på att kommunstyrelsen i Stockholms stad ska initiera samtal med lämpliga grannkommuner för att tillsammans hitta lösningar på bristen på idrottsanläggningar. Vidare ser Storsthlm att det finns fördelar med att bilda ett kommungemensamt fastighetsbolag men noterar samtidigt att också andra samverkansformer skulle kunna vara aktuella.

Information om statliga stimulansmedel 2020

Styrelsen fick information om två nya överenskommelser för 2020, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit, som bland annat innebär nya länsgemensamma stimulansmedel för lokalt och regionalt utvecklingsarbete och kompetensförsörjning. Socialcheferna i Stockholms län har under 2020 format två styrgrupper där beslut kring länsgemensamma statliga stimulansmedel tas – Styrgruppen för Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och Tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och omsorg. I den sistnämnda styrgruppen ingår även representanter från Region Stockholm. Beslut har under mars månad tagits i styrgrupperna kring hur de länsgemensamma statliga stimulansmedlen ska fördelas och användas. Läs mer om fördelningen i handlingarna.

Information om ny länsövergripande strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

I Stockholms län finns sedan 1996 den länsövergripande samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. I Operation Kvinnofrid deltar Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Region Stockholm, kriminalvården och polisen. Operation Kvinnofrid styrs av en styrgrupp bestående av landshövdingen i Stockholms län, socialborgarrådet i
Stockholms stad, Region Stockholms sjukvårdslandstingsråd, polismyndighetens regionchef, kriminalvårdens regionchef och en förtroendevald representant för Storsthlm.

Styrelsen informerades om att man, inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid, enats om en ny länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor 2020-2026. Strategin är en revidering av den tidigare framtagna regionala strategin för att motverka våld i nära relation och har anpassats till internationella och nationella mål utifrån länets förutsättningar. För strategiperiodens tre första år har också en handlingsplan tagits fram för deltagande parter i Operation Kvinnofrid. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att uppnå de regionala målen. Planen innehåller såväl enskilda åtaganden för deltagande parter som
myndighetsgemensamma satsningar.

Här kan du ta del av alla handlingar, och inom kort, protokollet.länk till annan webbplats