Placerade barn och unga

En ny lag som trädde i kraft 2017 syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0–20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Storsthlm och Region Stockholm fick 2017 i uppdrag att skapa en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Studier visar att barn som är placerade utanför det egna hemmet har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, både under placeringen men även senare i livet. De löper flera gånger större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Som grupp löper dessa barn en hög risk för ogynnsam utveckling över tid.

För att barnen ska få nödvändiga insatser i tid krävs en god samverkan mellan socialtjänst och andra verksamheter där hälso- och sjukvården är en central part. När det är oklarheter i ansvarsförhållanden och brister i samverkan ökar risken för att barn och unga i samhällsvården inte får ta del av nödvändiga och/eller samordnade insatser.

Lag om att stärka placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård

Den 15 april 2017 trädde en ny lag i kraft som syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och sjukvård.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Enligt lagen ska en särskild överenskommelse om samverkan finnas för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Dessa barn och unga ska även erbjudas hälsoundersökning.

Föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökningar

Den 1 januari 2020 trädde nya föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i kraft. De nya föreskrifterna innebär framförallt förtydliganden av ansvar och av vad hälsoundersökningaen ska innehålla samt att fysisk-, psykisk- och oral hälsa ska inkluderas.

Överenskommelse i enlighet med ny lag

Ledningsgruppen inom vård- och omsorgsområdet (VIS) i Stockholms län gav den 23 maj 2017 Storsthlm och Region Stockholm i uppdrag att skapa en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Överenskommelsen ska följa den ny lagstiftningen från 2017. Syftet med överenskommelsen är att öka förutsättningar för tidiga och samordnade insatser. Den ska innehålla gemensamma mål, ansvarsfördelning inför, under och inför att placeringen ska avslutas.

Överenskommelsen planeras att träda i kraft våren 2021. Fram till dess gäller befintliga samverkansrutiner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster