Alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. En del barn och unga behöver särskilt stöd. För att dessa barn ska få sina behov tillgodosedda behövs en god samverkan mellan verksamheter inom kommun och region. Sedan 2001 har kommunerna i länet och Region Stockholm tecknat överenskommelser om just samverkan kring dessa barn.

Barn och unga i behov av särskilt stöd är inte en enhetlig grupp. Det kan vara barn som är asylsökande eller som har någon funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Det kan också vara barn med sviktande stöd från sina vårdnadshavare eller barn vars familj har drabbats av en tillfällig kris som skilsmässa eller allvarlig sjukdom hos en förälder. Ibland sammanfaller flera faktorer som var och en för sig kan innebära att barnets utveckling försenas eller hindras.

Ett övergripande mål för samhället är att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Vårdnadshavare har den grundläggande ansvaret, men utöver det måste alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som är i behov av särskilt stöd.  

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) 

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har sedan 2001 en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. Nuvarande överenskommelse beslutades 2012. Syftet med överenskommelsen är att definiera, utveckla och förbättra samverkan mellan kommunens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.  

BUS-överenskommelsen omfattar barn som är under 18 år och som är i behov av särskilt stöd från skolan och/eller socialtjänsten samt från hälso- och sjukvården. Den tydliggör ansvar och beskriver gemensamma utgångspunkter, mål och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till.  

BUS-överenskommelse

Förtydliganden och rutiner kopplade till BUS-överenskommelse 

Det beslutande forumet på länsövergripande nivå, BUSSAM, har kommit överens om ett antal förtydliganden och rutiner för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Dessa förtydliganden och rutiner kompletterar den gemensamma BUS-överenskommelsen.  

Remissblankett 

Bilaga till Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt AHDH, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Rapportera samverkansbrister kopplat till BUS-överenskommelsen

För att säkerställa att samverkan fungerar följs samverkan regelbundet upp. Uppföljning kan ske på lite olika sätt, bland annat genom uppföljningsenkäter och workshops, men också genom att det finns e…

Läs mer

Regional och lokal BUS-samverkan

BUSSAM är ett beslutande forum som består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin och habilitering). Forumet träffas flera gånger om året för att förvalta och utveckla den gemensamma samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. De förvaltar även den regionala BUS-överenskommelsen. 

Tjänstemannastyrgrupp BUSSAM

I Stockholms län finns ett trettiotal lokala så kallade BUS-grupper som bemannas av chefer från huvudmännens förvaltningar och verksamheter. De lokala BUS-grupperna arbetar på en övergripande nivå för att säkerställa att barns behov av insatser från kommun och region tillgodoses. De har särskilt ansvar för att det finns en tydlig struktur, beslutsordning och uppföljning som främjar samverkan kring barnet och att det finns rutiner för hur brister i samverkan uppmärksammas och åtgärdas. 

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information