Utjämningssystemet behöver fokusera på rätt saker!

28 mars 2024

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom Storsthlm, enats om en inlaga till utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.

Bild: Storsthlms presidium, Mats Gerdau (M), Anna-Lena Johansson (L) och Peter Schilling (S). Foto: Bengt Säll. 

Att det är viktigt med ett kommunalekonomiskt utjämningssystem råder det inget tvivel om. Det ska finnas en likvärdig och fungerande välfärd, oavsett var i landet man bor. Men för att skapa likvärdighet och legitimitet måste utjämningssystemet ta hänsyn till rätt parametrar och inte bygga in missriktade incitament.
– Kostnadsutjämningssystemet är till för att utjämna strukturella skillnader och skillnader i behov. Man kan helt enkelt säga att det ska utjämna de kostnader som är opåverkbara. Därför blir det viktigt att beakta att det finns ambitions- och effektivitetsskillnader mellan landets kommuner. Kommuner med lägre kostnader ska inte straffas med hög kostnadsutjämning, säger Mats Gerdau (M), förbundsordförande i Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Många kostnadsutjämningsutredningar har genomförts under 2000-talet och samtliga av dessa översyner har föreslagit ett försämrat utfall för Stockholmskommunerna. Detta trots att behoven under samma tid har ökat, inte minst i form av förebyggande sociala insatser och brottsförebyggande arbete.
– Utredningens preliminära uppgifter befaras leda till att Stockholmskommunerna ska betala omkring två miljarder kronor mer än idag till utjämningssystemet, vilket vi vänder oss mot, givet de stora behov som finns här, säger Anna-Lena Johansson (L), första vice ordförande i Storsthlm och kommunalråd i Sollentuna kommun.
– Skatteutjämningssystemet måste utgå från de behov som finns i samhället. Nuvarande system tar inte tillräcklig hänsyn till de utmaningar som finns i landets storstadsregioner när det gäller exempelvis grov kriminalitet och behovet av socialt förebyggande arbete, säger Peter Schilling (S), andre vice ordförande i Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

De 26 kommunerna i Stockholms län följer nogsamt utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning. Till exempel har länets ekonomidirektörer vid flera tillfällen träffat utredningens huvudsekreterare.
– På det här sättet vill vi förmedla våra synpunkter till utredningen. Det är en oerhört viktig fråga, för likvärdigheten, för legitimiteten, för Stockholmsregionen och till syvende och sist för hela landet. Det är ett styrkebesked att kommunerna i Stockholms län, genom Storsthlm, har enats om en så här viktig fråga, över både partigränser och kommungränser, säger Mats Gerdau.

Inspel till utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

Kategorier: Storsthlm
Visa cookie-information