Sammanfattning från styrelsen den 9 juni

Styrelse, Beslut / 14 juni 2022

Styrelsen beslutade om programpriserna 2023 för gymnasieskolan samt prisuppräkning för Sfx-utbildningar. Bland övriga ärenden fanns en remiss, Regional masshanteringsplan för Stockholms län, som styrelsen beslutade yttra sig över och uppföljning av Storsthlms verksamhet och ekonomi, tertial 1, som styrelsen godkände.

Därutöver fick styrelsen kort lägesinformation om två överenskommelser inom välfärdsområdet och information om en pågående dialog mellan ägarna till Gymnasieantagningens antagningssystem Indra.

Läs om alla ärenden i sin helhet och protokollet här.

Programpriser 2023 för gymnasieskolan och Sfx-utbildning

Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent. Detsamma gäller strukturtillägget, det vill säga den fördelningsmodell som ger extra ekonomiskt stöd till gymnasieskolorna baserat på elevers meritvärde från år 9. Fyra gymnasieprogram med låga programpriser i förhållande till riksprislistan får större höjning av programpriset, 3,0 procent, och programpriset för fordonsprogrammet får lägre uppräkning och höjs med 1000 kronor. Övriga program justeras för att totalen ska nå 1,8 procent i genomsnittlig uppräkning. Styrelsen rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att anta prislistan för 2023 i sin helhet. Rekommendationen kommer skickas ut i juni månad och kommunerna ska ha tagit ställning senast den 15 december 2022.

Programpriser för Sfx-utbildningar, det vill säga svenska för yrkesutbildade, följer beslutet om prisuppräkningen för gymnasieprislistan och räknas alltså också upp med 1,8 procent.

Yttrande över regional masshanteringsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm Stad har i ett gemensamt projekt tagit fram en regional masshanteringsplan för Stockholms län. Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och ge regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. Planen ska även bidra till att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.

Länsstyrelsen skickade ut masshanteringsplanen på remiss och styrelsen har lämnat yttrande som bland annat tar upp att Storsthlm är positiv till att masshanteringsplanen tas fram och ser stor potential i att effektivisera hanteringen av massor. I yttrandet framhåller styrelsen att planen behöver förankras på kommunledningsnivå och genomföras i en operativ samverkan. Storsthlm framhåller vikten av tidig dialog i samband med planering och placering av exempelvis stenkrossverksamheter och massupplag. Storsthlm anser också att ett masshanteringsråd ska bildas för att samverka med kommuner och branschaktörer. Vidare ser Storsthlm att rådet i första hand behöver ha till uppgift att, med planen som grund, arbeta fram konkreta åtgärder som leder till att planens mål uppfylls.

Visa cookie-information