Sammanfattning från styrelsen den 13 oktober

18 oktober 2022

På mötet godkände styrelsen den ekonomiska uppföljningen för tertial 2. De beslutade vidare att rekommendera kommunerna att anta en överenskommelse om miljösamverkan.

Dessutom fick styrelsen information om processen och pågående arbete kring Storsthlms strategiska inriktning inför mandatperioden 2023-2026.

Läs om alla ärenden i sin helhet och protokollet här.

Ekonomisk uppföljning av tertial 2 

Styrelsen godkände tertialuppföljning 2 för år 2022.  

Verksamheten inom Storsthlm och Gymnasieantagningen löper i stort sett på enligt plan.  För båda verksamheterna, samt för Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB), visar prognosen ett sammanlagt överskott på knappt 5,5 miljoner kronor. 

För Storsthlms verksamhet är prognosen ett överskott på cirka 4,2 miljoner kronor, vilket till största delen beror på lägre personalkostnader i samband med vakanser. Storsthlm har avvaktat med tillsättningar i väntan på vad den kommande strategiska inriktningen för mandatperioden 2023-2026 kan innebära för Storsthlms uppdrag. 

Budgeten för Gymnasieantagningens antagningssystem Indra är i balans. För Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB, prognostiseras ett överskott på cirka 1,3 miljoner kronor, vilket främst beror på att överskottet från år 2021 flyttats över till detta år och att licenskostnaderna är lägre än förra året. 

Miljösamverkan inom Stockholms län 2023–2026 

Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm. 

Den nya samverkansöverenskommelsen som är den sjätte i ordningen, stadgar som tidigare ansvaret för parterna inom MSL under de kommande fyra åren. Överenskommelsen reglerar verksamhetens inriktning, styrning, finansiering och ansvarsfördelning. 

Styrelsen enades om att godkänna och rekommendera kommunerna att anta överenskommelsen.  

Storsthlms strategiska inriktning 2023–2026 

Styrelsen fick kort redogörelse om arbetsprocessen och pågående arbete kring Storsthlms strategiska inriktning inför mandatperioden 2023-2026.  De fick också information om de prioriterade samverkansområden som kommundirektörerna i länet enats om; Gemensam gymnasieregion, God och nära vård, Infrastruktur och Digitalisering. En första presentations- och förankringsomgång av förslaget skickas ut den 17 oktober till kommundirektörer, arbetsutskott, strategiska nätverk och styrgrupper. Tanken är att styrelsen, den 15 december, ska kunna besluta om att föreslå förbundsmötet att anta Storsthlms inriktning 2023 – 2026. 

Kategorier: Storsthlm
Visa cookie-information