Sammanfattning från styrelsen 16 december

Styrelse, Nyhet/press / 16 december 2021

Styrelsen beslutade att yttra sig över fyra remisser, två som handlade om eventuell avveckling av Bromma flygplats från Infrastrukturdepartementet och Näringsdepartementet, en som handlade om förslag till länsplan för transportinfrastruktur från Region Stockholm, och en som avser yttrande över betänkandet av regeringens utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Bland övriga ärenden fanns verksamhetsplan och budget för år 2022 för Gymnasieantagningen och Storsthlm som helhet. I övrigt fick styrelsen information om uppföljningar av flera överenskommelser.

Här kan du läsa handlingarna i sin helhet och inom kort protokollet.

Yttrande över eventuell avveckling av Bromma flygplats

Styrelsen har i ett yttrande lämnat synpunkter på två remisser som handlar om eventuell avveckling av Bromma flygplats. Den ena är på initiativ av Infrastrukturdepartementet som utsett en utredare för att ta fram underlag för att eventuell avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma flygplats ska vara möjlig. Utredaren har också i uppdrag att beskriva och redovisa åtgärder för att säkra nödvändig kapacitet vid Arlanda flygplats vid en avveckling. Den andra remissen är på initiativ av Näringsdepartementet och avser eventuella synpunkter på Swedavias konsekvensanalys ur affärsmässiga perspektiv, vid eventuell avveckling av flygplatsen.

Sammanfattningsvis anser styrelsen i yttrandet att Stockholmsregionens tillgänglighet är av strategisk vikt, en eventuell nedläggning av Bromma flygplats behöver föregås av gedigna konsekvensutredningar. Vidare att Arlanda flygplats behöver byggas ut och en tillväxt säkras innan en eventuell avveckling av Bromma flygplats kan börja diskuteras.

Yttrande över förslag till länsplan för transportinfrastruktur

Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden 2022–2033.
Styrelsens yttrande fokuserar på bristen i den ekonomiska tilldelningen, bristerna i kostnadskontrollen för beslutade objekt, samt vikten av samordning och dialog med kommunerna. För att hantera bristande flexibilitet föreslås att ett underlag tas fram för att beskriva vilka objekt som är inaktuella och inte längre bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma.

Yttrande över utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Regeringen har skickat ut betänkandet av utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, även benämnt en God kommunal hushållning, på remiss. Storsthlm är inte remissinstans, men styrelsen har ändå valt att yttra sig. Betänkandet innehåller en översyn av kommunallagens ekonomikapitel och föreslår en rad förändringar.

I korthet anser styrelsen i yttrandet att det är viktigt att hänsyn tas till kommunernas lokala förutsättningar och att vissa förändringar kan innebära att det kommunala självstyret påverkas. Viktiga punkter ur ett storstadsperspektiv är att förslaget om att ta bort synnerliga skäl riskerar att försvåra exempelvis medfinansiering av statlig infrastruktur, men också att förslaget om justeringsposter i balanskravsutredningen behöver utredas.

Verksamhetsplan och budget 2022 för Storsthlm och gymnasieantagningen

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen, både för Gymnasieantagningen och Storsthlm.

Budgeten för Gymnasieantagningen och Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) är i balans. Avgiften för gymnasieantagningen föreslås ligga kvar på 782 kronor per elev men sänkas för UEDB med 3 kronor, från 48 kronor per elev till 45 kronor per elev.

Storsthlm som helhet har också en budget i balans. Medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som 2021, det vill säga 0,39 promille av kommunernas samlade skatte- och bidragsintäkter.

Visa cookie-information