Sammanfattning från styrelsen 4 juni

Styrelse, Nyhet/press / 4 juni 2020

På styrelsemötet den 4 juni beslutade styrelsen bland annat om att rekommendera en ny överenskommelse gällande samverkan av ungdomsmottagningar samt att överenskommelsen för Sfi Bas ska upphöra att gälla. De beslutade även att rekommendera kommunerna att anta nya programpriser för gymnasieregionen 2021.

Tertialuppföljning 1 för år 2020

Styrelsen godkände uppföljningen av första tertialet 2020 som omfattar både verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att huvuddelen av pågående uppdrag inom ramen för verksamhetsplanen kommer kunna genomföras under året men att många processer flyttas fram till hösten.

Det första tertialet har i viss utsträckning påverkats av Covid-19. Storsthlm har fått skjuta på eller ställa in många aktiviteter. Det genomförs digitala möten istället för fysiska möten. Planerade rekryteringar har dragit ut på tiden, vilket leder till att en del kostnader förskjuts till hösten. På helåret 2020 ser kostnaderna ut att bli lägre än budgeterat, men prognosen är osäker eftersom höstens verksamhet är beroende av pandemins utveckling.

Rekommendation gymnasieprislista för 2021 inklusive strukturtillägg och förslag om differentiering

Kommunerna i Stockholms län ska årligen besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår. För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen, redan innan sommaren, beslut om att rekommendera kommunerna att anta prislistan och uppräkningar av strukturtillägg.

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2021 med en genomsnittlig förändring om 0 procent samt anta föreslagna uppräkningar av strukturtillägget 2021 om 0 procent. Vidare rekommenderades kommunerna att anta föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. Styrelsen beslutade också att anta förslaget om en uppföljningsmodell av gymnasiepriserna. Modellen ska användas första gången inför beslut om programpriser 2022 för att därefter genomföras vartannat år.

Kommunernas beslut att anta noll-uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före 15 december 2020.

Upphörande av överenskommelsen Sfi Bas

Sfi Bas är en grundutbildning för målgruppen invandrade personer som är analfabeter eller kortutbildade. Sfi Bas-överenskommelsen från 2015 avser samarbete mellan kommuner, där så kallade noder tillhandahåller utbildningen och övriga skickar elever till dessa. Femton kommuner antog överenskommelsen varav tre kommuner blev noder för utbildningen.

I nuläget går enbart 45 elever Sfi Bas och överenskommelsen styr längre varken samarbetet eller tillgängliggörandet av utbildningen. En nodkommun har klivit av överenskommelsen och ytterligare en erbjuder inte längre utbildningen.

Styrelsen beslutade att överenskommelsen kan avslutas eftersom den inte längre bedöms fylla någon funktion i praktiken.

Yttrande om översyn av yrket personlig assistent

Regeringen gav 2018 en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av yrket personlig assistent. Syftet med översynen var att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter. Uppdraget slutrapporterades i januari 2020. I länet har Storsthlm och kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Stockholms stad, Sundbyberg och Södertälje ombetts att yttra sig. Inför förslag till yttrande har Storsthlm haft ett samråd med dessa kommuner.

I yttrandet ser Storsthlm sammanfattningsvis att förslagen kan leda till kvalitetsförbättringar för den enskilde och instämmer i utredarens förslag i stort. Detta under förutsättning att förslagen kan genomföras på ett för kommunerna kostnadsneutralt sätt.

Rekommendation att anta överenskommelse om ungdomsmottagningar

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten.

En juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan kommunen och regionen. En gemensam överenskommelse bidrar till samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för gott samarbete i en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och kommun.

Styrelsen beslutade att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.

Bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende i annan kommun, uppföljning av gällande överenskommelse

Styrelsen fick information om uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för flytt till särskilt boende i annan kommun. Överenskommelsen gäller sedan 1 juli år 2019 mellan 15 av länets 26 kommuner. Uppföljningsrapporten för perioden juli till december år 2019 visar att överenskommelsen underlättar för den enskilde som vill flytta till särskilt boende i en annan kommun i länet. Kommunernas olika regelverk och administrativa rutiner bidrar dock till otydligheter för den enskilde och till administrativa utmaningar för kommunerna.

Fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske i dialog mellan kommunerna som ingår i överenskommelsen och ett strategiskt nätverk bestående av socialtjänstchefer i länet.

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom, uppföljning av gällande överenskommelse

Styrelsen informerades om uppföljning av överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.

Överenskommelsen beskriver att det ska finnas lokala riktlinjer/rutiner/program i samtliga kommuner/stadsdelar i länet. De lokala programmen ska utarbetas i samverkan mellan kommunen/stadsdel och Region Stockholms lokala utförare, oavsett driftsform.

Under februari 2020 genomförde Storsthlm en enkätundersökning i länets kommuner, med syfte att få en översiktlig bild av status i länet vad gäller de lokala programmen. Svar har inkommit från 16 av 25 kommuner och 7 av 14 stadsdelar i Stockholms stad. Kompletterande underlag har hämtats från vårdgivarguiden, där de lokala program som finns i kommuner och stadsdelar publiceras.

Sammanfattningsvis finns i merparten av länets kommuner och stadsdelar, lokala program inom demensområdet i enlighet med den länsövergripande överenskommelsen.

Här kan du ta del av alla handlingar och inom kort protokollet.länk till annan webbplats

Visa cookie-information