Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner

Energikontoret Storsthlm, Projekt, Nyhet/press / 16 februari 2021

21034821 Sunset Over The Field

Sedan oktober 2019 har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner för att motverka problemen med effektbrist i elnätet. Nu har projektet gått i mål och projektets slutsatser har sammanfattats i rapporten Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning, som syftar till att hjälpa kommuner att jobba med de utmaningar energisystemet i Stockholmsregionen står inför.

Den lokala elproduktionen i Stockholmsregionen är liten i förhållande till elbehovet och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Dessutom förväntas en omfattande elektrifiering inom olika verksamhetsområden, till exempel i transportsektorn och i industrin vilket skapar en större efterfrågan på el och nya användningsmönster. För att möta det kommande elbehovet utan att det ska uppstå brist krävs tätare samverkan mellan energibolag och kommuner, flexibla lösningar och smart hushållning med elektrisk effekt.

Under projektets gång har Energikontoret jobbat med att öka kunskaperna om hur effekt- och kapacitetsbrist kan se ut generellt och hur det faktiskt ser ut regionalt och lokalt.

Dessutom genomfördes en fördjupad studie av situationen med effekt- och kapacitetsbrist i elnäten i Stockholms läns kommuner. Projektledare Johan Nyqvist framhåller att Eleffektiva kommuner varit viktigt för att stärka kunskaper och främja samverkan inom området.

- De viktigaste lärdomarna från projektet har varit att det finns ett stort behov av ökade kunskaper och transparent information om problematiken med effektbrist. Kommunerna har en väldigt viktig roll både som ansvariga för den fysiska planeringen och som energianvändare och fastighetsägare, säger Johan.

Projektets handledning "Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner" ska fungera som en handbok och ett underlag för kommuner som vill börja arbeta, eller arbeta vidare, med frågan.

Kontaktbild
Johan Nyqvist

Projektledare

Visa cookie-information