Energikontoret avvecklas till årsskiftet

Energikontoret / 13 december 2023

Vindkraftverk

Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret från årsskiftet 2024. Beslutet fattades med bakgrund av att fokus för projekten inte riktar sig specifikt mot kommunernas verksamhet och på så sätt inte passar in i den verksamhet som Storsthlm har i uppdrag från sina medlemmar.

Sedan 2004 har Energikontoret Storsthlm varit en del av Storsthlm. Med fokus på energieffektivisering och förnybar energi har Energikontoret drivit flera projekt framför allt riktat till näringslivet i kommunerna för att stötta små och medelstora företag att ställa om till en hållbar framtid och energieffektivisera deras verksamheter. Ett annat viktigt uppdrag har varit att samordna och stötta de kommunala energi- och klimatrådgivarna ute i kommunerna på uppdrag av Energimyndigheten.

2017 växlade Energikontoret upp och en verksamhetsledare anställdes. Verksamheten har drivit åtta externfinansierade projekt inom bland annat solenergi, kapacitetsutmaningen i elnätet, mobilitet och transporter samt näringslivsstöd. Olika partners har varit delaktiga i projekten, exempelvis, Biodriv Öst, Energimyndigheten, RISE, Almi, Region Stockholm, Länsstyrelsen, Energikontoren Sverige med flera. Fokus för alla Sveriges 15 Energikontor är att öka takten i omställningen, bidra till att regionala och nationella klimatmål nås. Detta görs genom externfinansierade projekt med övergripande fokus på energieffektivisering och förnybar energi.

Eftersom externfinansierade projekt oftast kräver medfinansiering, något som inte finns inom ramen för Storsthlm, har den organisatoriska placeringen varit ett hinder för utvecklingen. Av 15 Energikontor i landet har tio sin hemvist på regioner med koppling till det regionala utvecklingsansvaret. Det har pågått dialoger med olika organisationer under året om Energikontorets fortsatta placering. Som det ser ut just nu är det dock ingen organisation som tagit på sig uppdraget.

Innan Energikontoret har hittat en ny hemvist hos en annan aktör kommer Storsthlm fortsatt ta ansvar för att ansöka om uppdraget som stöttar de kommunala energi-och klimatrådgivarna i länet, genom funktionen som regional utvecklingsledare (RUL).

Visa cookie-information