Samverkan för en bra vuxenutbildning

I dagens arbetsliv är en gymnasial utbildning grunden för att människor ska etablera sig på arbetsmarknaden. En gemensam vuxenutbildning är viktig både för den enskilda medborgaren och för tillväxten i vår region.

För att öka vuxenutbildningens roll kring kompetensförsörjning och integration, utvecklar vi kommunernas samarbete
kring yrkesinriktad vuxenutbildning. Vi tar fram gemensamma analyser av näringslivets efterfrågan, ökar tillgången till
utbildningsutbudet för eleverna i länet och följer upp kvaliteten.

En gemensam region

Ett stort antal av länets vuxna medborgare bor i en kommun och arbetar i en annan, kommungränsernas betydelse minskar och Stockholmsregionen ses alltmer som en helhet.

Vuxenutbildningen har flera olika roller och funktioner. En viktig roll är dess betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg.

Genom att samverka kring vuxenutbildningen skapar kommunerna tillsammans bättre förutsättningar för individen att kunna välja på ett brett utbud av utbildningar. Samverkan ger också möjlighet att höja kvaliteten på utbildningarna och kunna planera för ett utbud anpassat till arbetsmarknadens behov. Ytterligare en vinst med en gemensam vuxenutbildningsregion är att genom bättre resursutnyttjande åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation.

En gemensam överenskommelse

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan en gemensam överenskommelse och handlingsplan togs fram under 2008 och undertecknades av samtliga 26 kommuner.

Delmålen i överenskommelsen var att säkerställa ett gemensamt utbud, optimera resurser och att stärka kommunernas samverkan i kontakt med externa aktörer. År 2011 reviderades handlingsplanen och syftet preciserades enligt följande:

”Med en gemensam vuxenutbildningsregion avses en region där de vuxna, som beviljats studera på vuxenutbildning, har möjlighet att välja utbildningsanordnare från hela länets utbud av vuxenutbildning”.

Syftet och de målsättningar som fastslogs i överenskommelsen 2008 och som konkretiserades i handlingsplanen 2011 är fortfarande ledande i arbetet. En viktig utgångspunkt är att samverkan i första hand ska prioritera yrkesinriktad vuxenutbildning.

Överenskommelser som tecknats av alla länets kommuner

 • 2008: Överenskommelse om att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion.
 • 2012: Sfx-överenskommelsen inklusive överenskommelsen om sfx-samordnaren, 20121011. (Sfx-SFI med yrkestermer för nyanlända med yrkesbakgrund).
 • 2012: Gemensam enkätundersökning.
 • 2012: Gemensam utvärdering - avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län.

Organisation

Uppdraget formuleras och ges av Storsthlms styrelse, som har utsett en styrgrupp för den gemensamma vuxenutbildningsregionen.

Som stöd i arbetet har Storsthlms tjänstemän en projektledningsgrupp bestående av förvaltningschefer och arbetsgrupper för särskilda frågor.

I genomförandet är förvaltningschefsnätverket och rektorsnätverket viktiga arenor för informationsutbyte.

De arbetsgrupper som bistår Storsthlms tjänstemän i arbetet med specifika frågor är "Kvalitetsgruppen" och "SFI-gruppen". Företrädare från kommunerna i dessa grupper är rektorer.

Aktuellt

 • Alla

  (16)

 • Press

  (8)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (8)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler