Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning

Stockholmsregionen är en kunskapsintensiv arbetsmarknad och efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning ökar markant inom regionen. Demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen förutsätter verksamhets- och kompetensutveckling så att kommunerna kan behålla och öka kvaliteten inom välfärdssektorns verksamheter.

Vi verkar för att stat och kommun utvecklar samverkan på strategisk nivå. Ett regionalt perspektiv på kompetensförsörjning och kompetensutveckling skapar förutsättningar för gemensamma krav gentemot utbildningsdepartement och lärosäten. Syftet är att behålla och öka kvaliteten inom de utbildningsverksamheter som kommunerna erbjuder medborgarna.

Faktorer som påverkar

Faktorer som påverkar tillgången till kompetens är demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen.

Enligt SCB beräknas efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning öka inom samtliga områden fram till år 2035. Skolverkets senaste prognos visar att fram till 2020 saknas det 80 000 lärare nationellt. Inom Stockholms län handlar det om 20 000 helårstjänster.

Inom förskolan är situationen motsvarande. Endast 28 procent av förskolepersonalen i Stockholms län har förskollärarexamen från högskola, vilket är betydligt sämre än på nationell nivå.

Utbildningsdepartementet fördelar resurser till lärosätena utifrån nationella behov av olika utbildningar redovisat på lärosätesnivå. Lärosätena förväntas i samverkan med det omgivande samhället att omfördela utbildningsplatser baserat på regionens kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehov.

Samarbete inom skolan

Inom skolans område finns sedan många år ett etablerat samarbete kring lärarutbildningen mellan skolhuvudmän och lärosäten. Vi har i uppdrag att bidra till att samarbetet vidareutvecklas i enighet med ändrade statliga intentioner med den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Nya arbetssätt utvecklas och det befintliga samverkansavtalet omförhandlas.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (1)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (0)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler