Programpriser

Skollagen tydliggör att resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen för ersättningen mellan kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Ett strukturtillägg har också införts för att skapa mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning.

Programpriser 2019

Prislistan omfattar nationella program inom samverkansområdet och har antagits av kommunerna inom samverkansområdet.

Storsthlms styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2018 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en gemenomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.

Priser som följer skolindex och riksprislistan är uppdaterade.

Prislistans uppbyggnad

Basen för programpriserna är uppdelade i sju kostnadsslag. Dessa kostnadsslag är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration/övrigt.

Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån en viktning mellan kostnadsslagen.

För att finansiera införandet av strukturtillägg har, motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen.

Så räknas programpriserna upp

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar:

 • Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas.
 • Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.

Aktuellt

 • Alla

  (18)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (11)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler