Programpriser

Skollagen tydliggör att resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen för ersättningen mellan kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Ett strukturtillägg har också införts för att skapa mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning.

Programpriser 2021

Storsthlms styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 4 juni 2020 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 0 procent.

Priser som följer skolindex och riksprislistan är uppdaterade.

Här hittar du prislistan för 2021.PDF

Här hittar du prislistan för IM och gymnasiesärskolan för 2021.Excel

Prislistan för IM och gymnasiesärskolan innehåller respektive kommuns egna priser gällande vissa IM-program och deras pris för gymnasiesärskola.

Nytt i prislistan 2020

Nationella program mindre undervisningsgrupper, även benämnda särskilda behovsgrupper eller studievägar med specialpedagogisk inriktning. Här finns kompletterande information.PDF

Prislistans uppbyggnad

Basen för programpriserna är uppdelade i sju kostnadsslag. Dessa kostnadsslag är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration/övrigt.

Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån en viktning mellan kostnadsslagen.

För att finansiera införandet av strukturtillägg har, motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen.

Så räknas programpriserna upp

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar:

 • Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas.
 • Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler