Ett gemensamt gymnasieutbud

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till Stockholmsregionens samtliga gymnasieskolor, cirka 200 stycken. Det innebär att dagens knappt 80 000 elever i gymnasieskolan i regionen har ett brett utbud att välja mellan när de söker till gymnasiet.

Gymnasierapporten

Sedan 2015 tar vi årligen fram en rapport som ger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

Rapporten visar på trender och beräkningar till 2025 avseende elevernas sökmönster och befolkningsökningen. Syftet är att ge huvudmännen ett kunskapsunderlag om gymnasieskolans framtida utveckling i Stockholmsregionen. Några av utmaningarna rör hur vi ska möta de ökade elevkullarna, vilka insatser som krävs för att fler ska klara gymnasieskolan och hur vi skapar förutsättningar för att fler nyanlända elever tar gymnasieexamen.

Gymnasiebehovet 2019PDF

Ökat antal gymnasieelever

Antalet 16-åringar i Stockholmsregionen ökar kontinuerligt. År 2025 räknar vi med att antalet elever är drygt 20 000 fler än i dagens gymnasieskola.  En förändring som innebär både möjligheter och utmaningar för skolhuvudmännen i regionen.

Storsthlm bidrar med kunskapsunderlag och med en regional mötesplats för dialog kring gymnasieregionens utmaningar och framtida utveckling.

Fyra prioriterade yrkesprogram

Ett av samverkanavtalets mål är att fler ska söka ett yrkesprogram. Andelen elever som går ett yrkesprogram är 22 procent i regionen. De inomregionala skillnaderna är dock stora mellan kommunerna (6 - 44 procent av de folkbokförda eleverna)

Politiska styrgruppen har prioriterar fyra yrkesprogram där vi har förhållandevis få elever till ett antal tydliga bristyrken i vår region.

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Kring dessa program sker dialog med huvudmän och branschföreträdare om möjliga insatser för att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

Insatser görs också i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skolverket, Worlds skills och Sveriges Byggindustrier. på gymnasiemässan under begreppet "Vi vet var jobben finns!"

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler