Gymnasiet lägger grunden

Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att gå gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Stockholmsregionens elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i regionen, 200 stycken. Det innebär att dagens knappt  80 000 elever har ett brett utbud att välja mellan när de söker till gymnasiet.

Samverkansavtalet är grunden

Nuvarande samverkansavtal gäller sedan 2015. Här har länets kommuner och Håbo kommun tecknat avtal om gymnasieutbildning, som utgör grunden för det gemensamma arbetet inom gymnasieregionen. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i regionen.

Ett gemensamt gymnasieutbud i Stockholmsregionen

I samverkansavtalet finns mål om att både öka kunskapen om och öka samverkan kring det gemensamma gymnasieutbudet. Syftet är att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, och att identifiera strategiskt viktiga utbildningar för vår region.

Elevernas möjlighet att söka utbildning och skola på lika villkor i hela regionen har inneburit att kommunerna och huvudmännen i allt högre utsträckning är kopplade till varandra. Alla ansvarar idag för att ge varandras ungdomar en gymnasieutbildning med hög kvalitet.

När tillgängligheten till program och inriktningar ska vara hög i hela regionen, är planeringen av utbudet därmed inte längre en egen angelägenhet.

Gemensamma programpriser och strukturtillägg

I avtalet ingår också gemensamma programpriser på nationella program för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. En modell för resursfördelning finns också, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Organisation

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma Gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan. I Gymnasieantagningens ansvar ingår också bland annat "Jämför gymnasieskolor", Gymnasiemässan och Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB).

Uppdrag ges av Storsthlms styrelse, som har utsett en politisk styrgrupp för den gemensamma gymnasieregionen.

Som stöd i arbetet har våra tjänstemän en beredningsgrupp bestående av förvaltningschefer och arbetsgrupper för särskilda frågor. I genomförandet är det strategiska nätverket för utbildning en viktig arena för gemensam dialog och förankring.

Det finns också en referensgrupp bestående av fristående huvudmän.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler