EU:s strukturfonder

För att genomföra strukturfondsprogram i Stockholms län har ett regionalt strukturfondspartnerskap inrättats. Partnerskapets huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd.

Region Stockholm är sedan 1 januari 2019 värdorganisation för strukturfondspartnerskapets sekretariat under innevarande programperiod. Som stöd i sekretariatets arbete finns en beredningsgrupp bestående av regionala aktörer med relevans för programgenomförandet. Storsthlm representerar kommunerna i beredningsgruppen.

En viktig uppgift för de regionala aktörerna under innevarande programperiod är ett mobiliseringsarbete som utgår från den så kallade Stockholmsmodellen. Modellen innebär ett större samspel och förankring bland regionens aktörer i syfte att skapa sammanhållna strategiska satsningar där regionens aktörer är initiativtagare och ägare till insatser.

Målen med vårt arbete inom ramen för strukturfonderna är att informera kommunerna om de möjligheter som ges och säkerställa att kommunernas intressen tas tillvara i genomförandet av strukturfondsprogrammen.

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län 2014-2020

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Strukturfondspartnerskapets ledamöter utgörs av förtroendevalda representanter från kommuner och region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, statliga myndigheter samt universitet, näringsliv och intresseorganisationer/föreningar.