I dagens arbetsliv är utbildning grunden för att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ger människor verktygen som krävs för att ta sig in på en konkurrensutsatt arbetsmarknad i en ständigt växande region. För att öka vuxenutbildningens roll kring kompetensförsörjning och integration utvecklar vi kommunernas samarbete kring yrkesvux och annan vuxenutbildning. 

En gemensam region

Ett stort antal av länets vuxna medborgare bor i en kommun och arbetar i en annan. Kommungränsernas betydelse minskar och Stockholmsregionen ses alltmer som en helhet. 

Vuxenutbildningen har flera olika roller och funktioner. En viktig roll är dess betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. 

Genom att samverka kring vuxenutbildningen skapar kommunerna tillsammans bättre förutsättningar för individen att kunna välja på ett brett utbud av utbildningar. Samverkan ger också möjlighet att höja kvaliteten på utbildningarna och kunna planera för ett utbud anpassat efter arbetsmarknadens behov. Ytterligare en vinst med vår samverkan är att åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation genom att utnyttja resurserna bättre.

En gemensam överenskommelse

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan en gemensam överenskommelse och handlingsplan togs fram under 2008 och undertecknades av alla 26 kommuner i länet. Delmålen i överenskommelsen är att säkerställa ett gemensamt utbud, optimera resurser och att stärka kommunernas samverkan i kontakt med externa aktörer. 

Är 2011 reviderades handlingsplanen och syftet preciserades enligt följande:

Med en gemensam vuxenutbildningsregion avses en region där de vuxna, som beviljats studera på vuxenutbildning, har möjlighet att välja utbildningsanordnare från hela länets utbud av vuxenutbildning.

Syftet och de målsättningar som fastslogs i överenskommelsen 2008 och som konkretiserades i handlingsplanen 2011 är fortfarande ledande i arbetet. En viktig utgångspunkt är att samverkan i första hand ska prioritera yrkesinriktad vuxenutbildning.

Organisation

Uppdraget formuleras och ges av Storsthlms styrelse som har utsett en politisk styrgrupp för att strategiskt stötta arbetet med arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samverkansarbetet sker sedan i den kommunala rektorsgruppen för vuxenutbildningar som träffas sex gånger per år. Vid behov skapas även undergrupper med representanter från de olika vuxklustren som kan fördjupa sig och arbeta med frågor inom specifika områden. 

Överenskommelser som tecknats av länets kommuner

2008

Överenskommelse om att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion signeras av länets alla 26 kommuner.

2012

Sfx-överenskommelsen inklusive överenskommelsen om sfx-samordnare träder i kraft. Sfx innebär studier i svenska för yrkesutbildade.   

2012

Gemensam enkätundersökning (samtliga kommuner utom Södertälje). 

2012

Gemensam utvärdering – avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län (samtliga kommuner utom Södertälje).

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare


Visa cookie-information