Högskole- & forskningsfrågor inom utbildning

Vi verkar för att stat och kommun utvecklar samverkan inom utbildning på strategisk nivå.

Stockholmsregionen är en kunskapsintensiv arbetsmarknad och efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning ökar markant inom regionen. Demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen förutsätter verksamhets- och kompetensutveckling så att kommunerna kan behålla och öka kvaliteten inom välfärdssektorns verksamheter. 

Vi verkar för att stat och kommun utvecklar samverkan på strategisk nivå. Ett regionalt perspektiv på kompetensförsörjning och kompetensutveckling skapar förutsättningar för gemensamma krav gentemot utbildningsdepartementet och lärosäten. Syftet är att behålla och öka kvaliteten inom de utbildningsverksamheter som kommunerna erbjuder medborgarna. 

Faktorer som påverkar

Faktorer som påverkar tillgången till kompetens är demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen. 

Enligt SCB beräknas efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning öka inom samtliga områden fram till 2035. Skolverkets senaste prognos visar att det nationellt väntas saknas 45 000 behöriga lärare och förskolelärare fram till 2033. Endast 28 procent av förskolepersonalen i Stockholms län har förskollärarexamen från högskola, vilket är betydligt sämre än på nationell nivå.

Utbildningsdepartementet fördelar resurser till lärosätena utifrån nationella behov av olika utbildningar redovisat på lärosätesnivå. Lärosätena förväntas i samverkan med det omgivande samhället att omfördela utbildningsplatser baserat på regionens behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Samarbete inom skolan  

Inom skolans område finns sedan många år ett etablerat samarbete kring lärarutbildningen mellan skolhuvudmän och lärosäten, framför allt kring den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen VFU.

Vi har i uppdrag att bidra till att samarbetet vidareutvecklas och att vi har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i. 

Samverkan är reglerad i en överenskommelse mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning och länets 26 kommuner, "Lärarutbildning i samverkan". Överenskommelsen styrs och följs upp av styrgruppen för lärarutbildning i samverkan. 

Samverkan kring VFU & VFF

Läs mer
Visa cookie-information