Skollagen tydliggör att resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen för ersättningen mellan kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Ett strukturtillägg har också införts för att skapa mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning. 

Programpriser 2021

Storsthlms styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 4 juni 2020 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för 2021, baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent. 

Priser som följer skolindex och riksprislistan är uppdaterade. Prislistan för IM och gymnasiesärskolan innehåller respektive kommuns egna priser för vissa IM-program och deras priser för gymnasiesärskolan. 

Prislistans uppbyggnad

Basen för programpriserna är uppdelade i sju kostnadsslag. Dessa kostnadsslag är undervisning, lokaler, läroverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration/övrigt. 

Kostnader för SL-kort ingår inte i gymnasiepengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån en viktning mellan kostnadsslagen. 

För att finansiera införandet av strukturtillägg har motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget vilket innebär att förändringar i strukturtillägget inte längre påverkar programpengen. 

Så räknas programpriserna upp 

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar: 

  • Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas. 
  • Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar. 
Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Personalbild Nina Hammargren
Nina Hammargren

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare


Personalbild Nina Hammargren
Nina Hammargren

Processledare