Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ enhet inom Storsthlm som startade 2007. Enheten sköter antagningen till gymnasiet, driften av Ungdoms- och elevdatabasen och ansvarar också för att informera ungdomar som ska söka till gymnasiet om hur antagningsprocessen går till. 

Antagning till gymnasiet

Gymnasieantagningen är det gemensamma antagningskansliet för kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun. Här samordnar man och utför antagningen av elever till gymnasie- och gymnasiesärskolorna i den gemensamma gymnasieregionen. 

Stora delar av arbetet utförs i samarbete med studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner och beslutsfattare för antagningsärenden i kommunerna och på de fristående skolorna.

Tillgång till uppgifter och data i antagningssystemet utgör en plattform för kommunerna och de fristående huvudmännen för planering och uppföljning kring utbildningsutbud, söktryck och antagningsresultat på programnivå, huvudmannanivå och skolenhetsnivå – både enskilt och regionalt.  

Nytt antagningssystem

Under hösten 2016 startade Gymnasieantagningen införandeprojektet gällande det nya antagningssystemet Indra. Arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR) som äger systemet tillsammans med Storsthlm. Det nya antagningssystemet är i drift sedan oktober 2019.

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)

Gymansieantagningen ansvarar för driften och administrationen av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som implementerades i maj 2012. Databasen innehåller samtliga ungdomar mellan 16–19 år och uppgifter om de elever som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

UEDB genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. Kommunerna använder UEDB för planering och uppföljning då det går att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. UEDB är också ett verktyg i att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret då även finns uppgifter om ungdomar som inte går en gymnasieutbildning eller har gått en.

Information inför gymnasiet

Informationsaktiviteter utförs samordnat till dem som ska söka till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Informationen handlar om de utbildningar som erbjuds i form av nationella program, möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram, vidareutbildning i form av fjärde tekniskt år och utbildningar vid gymnasiesärskolan. 

Elevenkäter årskurs 2

För att elever och deras vårdnadshavare ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval är kunskap och information en förutsättning. 

Elever i årskurs två på gymnasiet svarar på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av sin utbildning. Denna sammanställning kan blivande gymnasieelever ta del av inför sitt val av utbildning och skola. Kvalitetskriterierna är också ett stöd för kommunerna i vägledningen till elever som gör sitt gymnasieval. 

Enkätsvaren publiceras på Gymnasieantagningens webbplats i april varje år och längst ned på denna sida finns de sammanställda enkätsvaren att ladda ned. 

Kanaler och aktiviteter

Läs mer
Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Visa cookie-information