2021-03-05

Vikten av samordning – speciellt i kristider

Strategin att skydda de äldre under pandemin har misslyckats, vilket främst beror på strukturella brister inom äldreomsorgen. Regelverket bör förbättras för att ge beslutsfattare möjlighet att vidta åtgärder för att skydda äldre. Dessutom bör samordning mellan aktörer fungera långsiktigt, på olika nivåer. Det menar Vesna Jovic, ledamot i Coronakommissionen, som deltog på Storsthlms senaste socialtjänstnätverk.

Vesna Jovic, ny kommundirektör i Järfälla kommun och tidigare socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och VD på Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en av åtta ledamöter i Coronakommissionen som har uppdraget av regeringen att utvärdera åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 och lämna förslag på åtgärder.

Under våren blev det tydligt att Sverige inte lyckats skydda de äldre i tillräckligt stor utsträckning och därför fick kommissionen i uppdrag att i det första delbetänkandet ha särskilt fokus på just äldreomsorgen.

Den övergripande bedömningen som kommissionen gjort är att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Det menar kommissionen beror på flera faktorer.

Bild på Vesna Jovic

Vesna Jovic.

– En anledning är att äldreomsorgen har strukturella brister, vilket gjorde att verksamheterna var oförberedda och illa rustade. De beslut som kom var sena och otillräckliga. Initiativ borde ha tagits mycket tidigare för att åtgärda dessa brister, säger Vesna.


En annan brist är det dubbla huvudmannaskapet, där kommuner har ansvar för omsorg och även medicinska insatser upp till sjuksköterskenivå, och regionen står för läkarinsatser. Detta menar kommissionen ställer höga krav på att samverkan fungerar, och speciellt hur det fungerat innan pandemin. Generellt har även Sverige en låg bemanning på äldreboenden, något vi delar med flera av våra grannländer. Dock har vi en högre kompetensbrist där 40 procent saknar grundläggande kompetens inom vård och omsorg.

I delbetänkandet har kommissionen också gett förslag till åtgärder där det främsta handlar om att regelverket bör förbättras så beslutsfattare i äldreomsorgen kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de äldre vid en pandemi och andra allvarliga kriser.

– Det är otroligt viktigt med samordning, speciellt i kristider. Vi kan se att det har fungerat bättre nu under pandemin eftersom det har behövts, men det måste fungera långsiktigt och man måste fortsätta samarbeta på olika nivåer för att säkerställa att det inte försvinner efter pandemin, menar Vesna.

Coronakommissionen ska lämna en andra delredovisning senast 31 oktober 2021. Uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2022. Mycket återstår att utvärdera och i kommande delbetänkanden ska kommissionen titta på de åtgärder som vidtagits mot den allmänna smittspridningen och samhällets krishantering i stort.

– Det var angeläget för länets direktörer att få tränga djupare in i bakgrunden till kommissionens slutsatser i rapporten och i dialog med Vesna få samla sig så här långt kring var vi är i länet och till gemensamma slutsatser om vad som behöver förbättras, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef Storsthlm.