2021-01-18

ESF-anslag till förstudier om yrkesvuxenutbildning och digitalt utanförskap

Uppdragsbild

Foto: Namn

Storsthlm har fått anslag från ESF för två förstudier under 2021 inom ramen för det nya socialfondsprogrammet som drivs av svenska ESF-rådet. Den ena förstudien syftar till att ta fram en strategi för hur sammanställningen av statistik för yrkexvuxenutbildningar i länet och den andra gäller en kartläggning av digitalt utanförskap i länet.

Det nya programmet kallas ESF+ och handlar, liksom nuvarande program, om att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i arbetslöshet. Projekt som finansieras av programmet kan både handla om aktiviteter som riktas direkt till individen och insatser som bidrar till att utveckla samarbeten och strukturer för att hjälpa personer till arbete eller stärka anställda på arbetsmarknaden.

Statistik och trender för yrkesvuxenutbildningar

Inom ramen för studien kommer vi att samarbeta med regionens 26 kommuner för att utreda vilken statistik som finns och sedan hur den statistiken kan bearbetas till en användbar rapport. Målet är att förstudiearbetet ska resultera i en handlingsplan för hur Storsthlm kan arbeta med att ta fram och sammanställa statistik över regionens yrkesvuxenutbildningar. Den sammanställda statistiken ska sedan utgöra underlag för en årsrapport som ger en bild av regionens yrkesvuxutbildningar och deras bidrag till kompetensförsörjningen.

I förlängningen kan det också finnas möjlighet för större projekt med förstudien som stöd.

Till exempel att slå ihop den regionala bilden med bilder över yrkeshögskoleutbildningar, ungdomsgymnasieutbildningar och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar för att få en mer fullständig översikt av vilka kompetenser som finns tillgängliga varje år.

- Detta känns oerhört viktigt. Äntligen kommer vi kunna visa hur mycket länets vuxenutbildning bidrar till kompetensförsörjningen, säger Patrik Marinilli, processledare på Storsthlm.

Arbetet med förstudien kommer till stor del att göras med nätverket för rektorer för vuxenutbildningar och sedan kommer det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt att fungera som bollplank.

Digitalt utanförskap

Förstudiens syfte är att kartlägga och analysera hur Stockholms läns 26 kommuner arbetar för att förhindra digitalt utanförskap, dels för egen del och dels genom mellanregionalt samarbete. Analysen förväntas utreda vilka invånare som faktiskt befinner sig i ett digitalt utanförskap och hur kommunen arbetar för att motverka att fler hamnar i digitalt utanförskap.

Under förstudien kommer vi att utgå från flertalet frågeställningar. Bland annat hur kommunerna arbetar med digitalt utanförskap, vilka de huvudsakliga riskgrupperna är, hur samarbete mellan kommunerna kan gynna deras arbete med frågan och hur covid-19 har påverkat målgruppen.

– Äntligen får Storsthlm möjlighet att belysa och kartlägga detta viktiga område. Det finns många frågor att besvara, men något vi kommer att fokusera på är huruvida digitalt utanförskap gör det svårare för arbetslösa personer att närma sig arbetsmarknaden, säger David Norman, processledare på Storsthlm.

Det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt kommer att utgöra en grund för förstudien och vi kommer att genomföra workshops med representanter från andra nätverk i syfte att gräva djupare, skapa omvärldsbevakning och synliggöra kommunens breda roll i frågan.