2020-11-09

Regional dialog om vuxenutbildningar

I början av november genomförde Storsthlms politiska styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad Storsthlms första regionala dialog inom vuxenutbildning.

Uppdragsbild

Foto: Namn

Syftet är att skapa en gemensam bild av yrkesvux i länet för att sedan kunna ta nästa steg mot att förverkliga överenskommelsen om en länsgemensam yrkesvuxenutbildning. Styrgruppen består av Arion Chryssafis (M) (ordf), Karin Ernlund (C), Ylva Mozis (L), och Rashid Mohammed (V), Salar Rashid (S), Patric Andersson (MP) och Arne Ekstrand (KD) och hela 24 av länets 26 kommuner var anmälda för att delta på denna premiär.

Storsthlms processledare inom vuxenutbildning och arbetsmarknad, Patrik Marinilli och David Norman höll i ett pass där de synliggjorde utvecklingen av vuxenutbildningen i länet utveckling, från 2008 då den regionala överenskommelsen skrevs fram tills idag. Överenskommelsen gäller än och den syftar till att skapa ett länsgemensamt samarbete inom vuxenutbildningen.

"Vi
länets kommuner skall tillsammans arbeta för att förverkliga en vuxenutbildningsregion. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Delmålen är:

  • Att säkerställa ett gemensamt utbud med stödfunktioner (infrastruktur) för länets medborgare
  • Att optimera resurser för utbildning genom samverkan kring administration och information/kommunikation
  • Att stärka kommunernas samarbete i kontakter med externa leverantörer."

I ett efterföljande pass reflekterade två av styrgruppens medlemmar Salar Rashid (S), Patric Andersson (MP) över den utveckling som skett inom vuxenutbildning, dels regionalt och dels nationellt med de lagförändringar som skapat underlag för en fördjupad samverkan.

Efter paus anslöt de externa gästerna och vi hade förmånen att få exklusiv dragning av både utbildningsministerns statssekreterare Kristina Persdotter och Skolverkets Simon Husberg och David Folke som arbetar som undervisningsråd med vuxenutbildningsfrågor. Deras deltagande var mycket uppskattat och det blev logisk röd tråd mellan syftet och de nationella riktlinjerna och förutsättningarna som finns för vuxenutbildningen.

Under dialogen diskuterades många frågor med olika infallsvinklar. Bland annat pratade man om hur kommunerna i länet utveckla sitt samarbete kring vuxenutbildningar, hur dessa kan matchas mot arbetsmarknaden och knäckfrågan – hur når man en finansiering som är rättvis för alla kommuners skattebetalare?

Arion Chryssafis (M), Ylva Mozis (L) och Rashid Mohammed (V) betonade alla tre vuxenutbildningens betydelse.

- Vuxenutbildningsplatser behövs särskilt nu när arbetslösheten stiger på grund av pandemin, och även för dem som redan innan stod långt från arbetsmarknaden.

Hur kommunerna i länet kan forma ett starkare samarbete kring vuxenutbildning var en återkommande fråga och här använde man bland annat den gemensamma gymnasieregionen som exempel.

- Storsthlm kan vara drivande i ett sådant samarbete men vi måste ta armkrok med kommunerna för att det ska fungera. Och det är möjligt. Jämför med det omdiskuterade strukturtillägget som infördes för gymnasieregionen, där man kanske inte som kommun kände sig gynnad, men där man i långa loppet insåg värdet för att det skulle fungera. Den politiska viljan finns men en förståelse måste byggas upp på lång sikt att det är till gagn för alla med en gemensam struktur, menade Arion Chryssafis.

Simon Husberg från Skolverket berättade om de förändringar som införs kommande år. Till exempel har man valt att gå över till en förenklad betygsskala med ”godkänt” och ”icke godkänt” inom SFI som dels kommer att underlätta för lärare men också för elever som kan gå vidare till nästa steg så snart de har fått godkänt. Den största förändringen blir de nya urvalsreglerna. I stället för att de eleverna med minst utbildning ska prioriteras skiftar man nu fokus till elever med störst behov av utbildning. I praktiken kommer det att innebära att en större målgrupp kan ta del av utbildningarna, till exempel för att kompetensväxla.

Statssekreteraren Kristina Persdotter berättade om de kommande satsningar regeringen gör i pandemins kölvatten. I utbildningsbudgeten ligger fokus på yrkesutbildningar och under 2021 kommer det ha skett en fördubbling av antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan sedan 2014.

- Vi måste använda den här krisen till att komma åt de områden där det råder kompetensbrist, det gör vi genom att skala upp regionala vuxenutbildningar, sa Kristina Persdotter.

Avslutningsvis fångades deltagarnas åsikter upp. Bland annat fick deltagarna svara fritt på frågan om vilka möjligheter som en regional överenskommelse skapar. Flera deltagare menade att det underlättar för eleverna samtidigt som det blir billigare för kommunerna, att överenskommelsen bidrar till att eleverna får en likvärdig utbildning oavsett kommun och att det även innebär ett bredare och mer kvalitativt utbud för eleverna.

På frågan om vilka hinder som finns för en vidareutveckling av den regionala överenskommelsen, var ekonomi särskilt stort och vidare nämndes att olika kommuner har olika förutsättningar som hinder.

Deltagarna var överens om att den regionala dialogen är här för att stanna. Hela 95 procent svarade att dialogen är ett framgångsrikt sätt att utveckla vuxenutbildningen i länet.