Våld

Storsthlm deltar i flera läns- och myndighetsövergripande samarbeten inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Operation Kvinnofrid

I Stockholms län finns sedan 1996 den länsövergripande samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Länsstyrelsen i Stockholms län håller i Operation Kvinnofrid och medverkande aktörer är Storsthlm, länets kommuner, Region Stockholm, kriminalvården och polisen. Syftet är verka för ett samhälle fritt från våld och att tillsammans arbeta för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Operation Kvinnofrid styrs av en styrgrupp bestående av landshövdingen i Stockholms län, socialborgarrådet i Stockholms stad, Region Stockholms sjukvårdslandstingsråd, polismyndighetens regionchef, kriminalvårdens regionchef och en förtroendevald representant för Storsthlm.

I februari 2020 lanserade Länsstyrelsen, Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm en sjuårig ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län.

Ta del av strategin och handlingsplanen här

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm. Storsthlm deltar som stöd i arbetet och är medlem i styrgruppen. Origo består av ett arbetsteam av kuratorer, barnmorska och polis.

Alla som möter ungdomar i sin yrkesutövning, till exempel lärare, fritidsledare eller socialsekreterare, kan kontakta Origo för konsultativt stöd gällande hedersrelaterat förtryck och våld. Ungdomar kan själva ta kontakt direkt, och helt anonymt om de vill. Origo anordnar även regelbundet utbildningar, länk hittar du under Relaterad information på sidan.

Tvåårig satsning mot relationsvåld med stöd från SKR

Inom ramen för en överenskommelse mellan staten och SKR om en kvinnofridssatsning har Storsthlm anställt en projektledare i en tvåårig satsning. Projektet pågår från januari 2019 till december 2020 och leds av Kari Rooth.

Under 2019 genomförde projektledaren en kartläggning i syfte att utforska kommunernas behov av regionalt stöd. Resultatet kan sammanfattas i begreppen information, utbildning, samverkan och systematisk uppföljning. Kring utvecklingen av detta samverkar projektledaren med länsstyrelsen som är den centrala regionala aktören inom området. Hon deltar också i arbetet inom samverkansplattformen Operation kvinnofrid.

Som en del av det nationella projektet har kommunerna också erbjudits möjlighet att delta i projektet SU/Kvinnofrid som på länsnivå samordnas av projektledaren. Sex kommuner och två stadsdelar deltar och är därmed med och provar en metod för att systematisk följa upp arbetet inom kvinnofridsområdet. Hösten 2020 bjuds samtliga kommuner i länet in till en temaförmiddag kring systematisk uppföljning i syfte att dela erfarenheter och inspireras. På grund av rådande läge kommer dagen att genomföras digitalt.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

I Stockholms län finns två regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Deras uppdrag är att bistå myndigheter i hela länet med stöd i enskilda ärenden gällande människohandel och prostitution och att länka vidare till rätt instans i regionen. Regionkoordinatorerna är anställda av Stockholms stad men ska fungera som stöd till hela länet.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler