Ungdomsmottagningar

En överenskommelse om samverkan och uppdrag på ungdomsmottagningarna gäller i alla kommuner från den 1 mars 2021. Överenskommelsen beskriver hur kommunerna i länet och Region Stockholm ska samverka för att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet.

Ungdomsmottagningarnas uppdrag är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

I Stockholms län finns 31 ungdomsmottagningar. Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar i åldern 12–22 år och bedrivs i samverkan med kommunen där Region Stockholm svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Överenskommelse mellan kommunerna och Region Stockholm

Storsthlm har sedan hösten 2018 i uppdrag av Storsthlms styrelse att vara ett stöd till länets kommuner i samband med pågående utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan med Region Stockholm och verksamhetsrepresentanter från ungdomsmottagningar i länet. Ett led i detta har varit att ta fram en överenskommelse tillsammans med Region Stockholm.

Alla kommuner i länet antagit den nya överenskommelsen om samverkan och uppdrag på ungdomsmottagningarna som beskriver hur kommunerna och Region Stockholm ska bedriva ungdomsmottagningarna i länet. Den nya överenskommelsen gäller i alla kommuner från den 1 mars 2021.

Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för att alla ungdomar ska mötas av en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet – oberoende av var man bor eller vilken mottagning man besöker. Den ska också vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i hur de ska organisera och utföra verksamheten.

En styrgrupp som består av representanter från kommunerna och Region Stockholm har skapats för att följa upp hur samarbetet och den tecknade överenskommelsen.

Länsgemensamma stimulansmedel till ungdomsmottagningarna

Som grund till årets (2021) länsgemensamma stimulansmedel ligger Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) överenskommelse Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022.länk till annan webbplats De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas enligt fyra olika satsningar, varav en av de är ungdomsmottagningar för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.

Storsthlm och Region Stockholm har arbetat fram ett förslag hur dessa medel kan användas och beslut om den övergripande inriktningen har fattats av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.

Så får stimulansmedlen användas

Stimulansmedlen ska användas så att de överensstämmer med överenskommelsens syfte. Inom detta område är syftet att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga inom ramen för ungdomsmottagningarnas verksamhet.

Utvalda områden nedan för riktade insatser är i linje med överenskommelsens intentioner och i linje med vad som efterfrågas i rapportering till SKR.

  • Samverkansinsatser: Det kan till exempel vara tvärprofessionella insatser inom ungdomsmottagningen och insatser som sker i samverkan med en annan eller flera andra ungdomsmottagningar och verksamheter.
  • Barn och ungas delaktighet och inflytande: Kan till exempel vara insatser som främjar barn och ungas delaktighet och inflytande i den verksamhet som unga tar del av på ungdomsmottagningen. Ett annat exempel kan vara insatser som främjar barn och ungas inflytande i hur ungdomsmottagningen utformar sin verksamhet.
  • Tillgänglighet till insatser som främjar psykisk hälsa: Exempel på insatser är fysisk tillgänglighet, så som ungdomsmottagningens placering och utformning. Det kan även vara att anpassning av insatser så att de passar fler grupper av unga, särskilt de grupper som bedöms ha behov men som idag inte i så stor utsträckning får del av ungdomsmottagningarnas insatser. Ett annat exempel är att insatser som främjar psykisk hälsa på andra sätt är lättare att ta del och få tillgång till.
  • Omställning av verksamhet: Det kan handla om merkostnader som uppkommit i samband med att driften av den egna mottagningen förändrats eller är på väg att förändras.

Ta del av länsgemensamma stimulansmedel – senast den 31 maj 2021

För att ta del av de länsgemensamma stimulansmedel som finns för ungdomsmottagningarna för psykosociala insatser, se dokument nedan för beskrivning och bilagor för hur ni tar del av de länsgemensamma medlen.