Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningarnas uppdrag är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Storsthlm har sedan hösten 2018 i uppdrag av styrelsen att vara ett stöd till länets kommuner i samband med pågående utvecklingsarbete som bedrivs i samverkan med Region Stockholm och verksamhetsrepresentanter från ungdomsmottagningar i länet.

Ett led i detta är att ta fram en överenskommelse tillsammans med Region Stockholm som beskriver hur kommunerna och Region Stockholm tillsammans ska driva ungdomsmottagningarna. Planen är att överenskommelsen ska vara beslutad 1 januari 2021.

Överenskommelsen är framtagen med hänsyn tagen till den juridiska utredningPDF av förutsättningar för drifts- och upphandlingsformer som gjorts och som kommit fram till att ungdomsmottagningen bör bedrivas gemensamt av region och kommun. Under 1,5 år förstärks arbetet med en projektledare från Storsthlm som har ett särskilt fokus på kommunala frågor kopplat till ungdomsmottagningarna och som samarbetar med projektledare på Region Stockholm. För mer information om detta, vänligen kontakta projektledare Karin Dahlén.