Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar 12–22 år och bedrivs i samverkan mellan kommun och Region Stockholm, där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Uppdraget är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

I samband med att Region Stockholm tar fram ett nytt vårdavtal för länets ungdomsmottagningar, har styrelsen gett Storsthlm i uppdrag att stödja kommunerna i detta, samt i framtagandet av länsövergripande tvärprofessionella riktlinjer och arbetet med relaterade digitaliseringsfrågor.

Arbetet bedrivs i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och verksamhetsrepresentanter från ungdomsmottagningar i länet. Ett led i detta är att ta fram en samverkansöverenskommelse om ungdomsmottagningarnas uppdrag. Planen är att överenskommelsen ska vara beslutad 30 juni 2020.