Samverkan med Region Stockholm

En vård som fokuserar på och utgår från individens behov samt är sammanhållen och nära, ställer nya och höga krav på samordning oavsett huvudman och lagstiftning inom socialtjänst, vård och omsorg.

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamma partsammansatta organ för samverkan inom vård- och omsorgsområdet.

Politisk ledningsgrupp

Den politiska ledningsgruppen Vård i Samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS.

VIS uppdrag är att:

 • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
 • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
 • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
 • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
 • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg

Som stöd i sitt arbete har VIS tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.

Region Stockholm representeras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom hälso- och sjukvårdsdirektör och ytterligare några representanter.

Kommunerna representeras av socialchefer utsedda av Strategiskt nätverk socialtjänst samt verksamhetschef social välfärd på Storsthlm.

Tjänstemannastyrgruppens uppdrag är att inom hälsa, vård och omsorg:

 1. Stödja VIS och säkerställa länsgemensam samverkan utifrån VIS uppdrag och andra prioriterade utvecklingsfrågor.
 2. Följa upp resultat av samverkan på lokal nivå, prioritera gemensamma utvecklingsfrågor och styra gemensamma utvecklingsarbeten utifrån ett helhetsperspektiv för länet
 3. Förtydliga, effektivisera och stärka länsgemensam samverkansorganisation mellan kommuner och Region Stockholm

Utvecklingsarbete

Under 2020 påbörjas arbetet med att ta fram en övergripande överenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg, utifrån den förstudie som genomfördes under 2018. Förstudierapporten finns i två delar under Relaterad information till höger.

Som en del i arbetet med den övergripande överenskommelsen, pågår arbete med att utveckla, effektivisera och stärka den länsövergripande samverkansorganisationen mellan kommunerna och Region Stockholm. De länsövergripande samrådsgrupperna ses över med målet att föreslå förtydliganden och justeringar för att öka förutsättningarna för samsyn och gemensamma prioriteringar.

Frågorna om länsövergripande samverkansorganisation har en nära koppling till kommunernas kunskapsstyrning och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Aktuellt

 • Alla

  (9)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (8)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler