Psykisk hälsa

Storsthlm arbetar förebyggande med psykisk hälsa, bland annat genom uppdrag psykisk hälsa och i arbetet med att ta fram ett förslag till ett regionalt resurscentrum.

Stimulansmedel

Under flera år har länets kommuner och Region Stockholm mottagit riktade stimulansmedel från staten inom området psykisk hälsa. Storsthlm stödjer kommunerna att uppnå de krav som ställs för att årligen erhålla riktade stimulansmedel, bland annat genom att anordna samordnarnätverk fyra gånger per år, ha kontinuerlig kontakt med kommunernas samordnare samt delta i regionövergripande nätverk såsom länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor.

Förutom att det finns stimulansmedel till kommunerna finns det även länsgemensamma medel. De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas i olika poster. Det finns medel till kommunerna, fördelade enligt befolkningsmängd, att rekvirera från Storsthlm inom följande områden:

För mer information om hur medlen kan användas och hur ni går tillväga för att rekvirera dem finns under respektive post.

Stimulansmedel har avsatts för länsgemensamma insatser. En länsgemensam satsning är Uppdrag psykisk hälsa Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län är en satsning som samtliga kommuner i Stockholms län och Region Stockholm tillsammans genomför på området psykisk hälsa. 

Ta del av länsgemensam satsning på suicidprevention under 2020

Stockholms län har under 2020 avsatt stimulansmedel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd till kommuner i planering och implementering av evidensbaserade metoder. Det är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tillhandahåller stödet till kommunerna.

Varje år tar cirka 320 personer sina liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv innebär ett omfattande lidande för den som tar sitt liv liksom för anhöriga, närstående och andra berörda. En ökning av suicidtalen kan förväntas som en konsekvens av Covid-19-pandemin. Det finns flera exempel, dokumenterade i forskninglänk till annan webbplats, som pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Dessa tillfälliga minskningar tenderar dock att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över. Riskfaktorer för suicid som kan förväntas av Covid-19-epidemin är bland annat förlust av anhöriga, ofrivillig social isolering, ekonomiska problem, tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring, samt en eventuell minskad tillgång till vårdresurser.

Kommunerna i Stockholms län har även tilldelats egna stimulansmedel till suicidprevention. Dessa stimulansmedel kan med fördel användas till att bekosta tjänster/vikarier för att personal ska kunna ta del av den länsgemensamma satsningen på suicidprevention.

Den länsgemensamma satsningen består av följande delar:

Konsultativt stöd i att ta fram handlingsplan för suicidprevention

Kommuner som arbetar med att ta fram lokala handlingsplaner erbjuds konsultativt stöd för relevanta evidensbaserade insatser för suicidprevention. Stödet inkluderar framtagandet av relevant statistik, beskrivning av relevanta insatser och formulering av handlingsplan.

Utbildningsdag: Aktion livräddning

Aktion livräddning är en endagsutbildning i suicidprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid.

Utbildningsprogram: Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett evidensbaserat utbildningsprogram som är snarlikt fysisk Första hjälpen-utbildning.

Implementering av YAM (Youth aware of mental health)

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan med syftet att förbättra psykisk hälsa och minska suicidhandlingar hos skolelever. Programmet har visat sig effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Under 2020 erbjuder Region Stockholm en central pool av instruktörer eftersom en sådan funktion har efterfrågats av kommunerna

Mer information, kontakt och anmälan

Mer information om respektive del som nämns ovan samt kontaktpersoner och anmälningsförfarande finns i dokumentet ”Länsgemensam satsning 2020”PDF under relaterad information.

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland Den psykiska ohälsan ökar i världen och i landet. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att det kommer vara den största sjukdomsbördan 2030. Detta vill regeringen motverka genom att arbeta för jämlik psykisk hälsa.

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för psykisk hälsa för 2017, tillsattes medel för att kunna etablera sex regionala resurscentrum i landet, indelade efter sjukvårdsregionerna.

Projektets uppdrag var att föreslå en regional samverkande organisation mellan Stockholms läns kommuner, Region Stockholm och Region Gotland i arbetet med psykisk hälsa. Målet med organisationsförslaget var att skapa bättre förutsättningar i arbetet för en jämlik psykisk hälsa.

Projektets slutrapport färdigställdes i december 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm och Regiondirektören i Region Gotland kommer ta ställning till en eventuell fortsatt process med Stockholms läns kommuner för en uppbyggnad av ett regionalt resurscentrum.

Slutrapporten för Etablering av Regionalt Resurscentrum Psykisk hälsa Stockholm-Gotland hittar du till höger under relaterad information.

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler