2020-09-29 | Nyhet

Nu gäller överenskommelsen om hemlöshet

Kvinna står med huvudet nedböjt mot en vägg i dunkel belysning

Överenskommelsen ska underlätta för kommunerna att samverka om personer i hemlöshet.

Nu har alla kommunerna i länet antagit den reviderade överenskommelsen gällande socialtjänstens ansvar för personer i hemlöshet. Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 september 2020.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är det den kommun som en person bor och vistas i som ansvarar för att ge personen stöd. När det handlar om en person i hemlöshet, som inte är fast bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen ska söka stöd.

I Stockholms län finns det många personer och familjer som saknar ett fast boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det ibland uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har ansvar att ge stöd till personen. Det kan i sin tur leda till att personer i hemlöshet hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid.

För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta individens behov i fokus, har kommunerna i Stockholms län tecknat en överenskommelse som ska ge praktisk vägledning i arbetet. Den 21 september 2020 fattade den sista kommunen beslut om att anta överenskommelsen, som därmed ersätter en tidigare överenskommelse.

Forum ska bidra till samsyn i hemlöshetsfrågor

Storsthlm ska erbjuda ett forum för kommunala representanter, där syftet är att dela erfarenheter och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet 1-2 gånger per år. Det första tillfället är planerat till april 2021.