2020-03-05 | Nyhet

Ny överenskommelse om ansvarsfördelning gällande hemlösa

människor är suddiga och går över sergelstorg i stockholm

Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om ärendeansvar för hemlösa. Med individen i fokus ska överenskommelsen underlätta för kommunerna att samverka om personer i hemlöshet.

Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma riktlinjer för hur de ska hantera personer i hemlöshet. Riktlinjerna reviderades sedan 2014 och en överenskommelse togs fram samma år och gäller än idag. En översyn som gjordes 2018 visade ett ytterligare behov om att tydliggöra vissa delar i överenskommelsen.

Nu har därför överenskommelsen reviderats. Huvuddragen i överenskommelsen är desamma som tidigare men ytterligare tydliggöranden har gjorts. Den 5 mars 2020 tog Storsthlms styrelse ett beslut om att rekommendera kommunerna i länet om att anta den nya överenskommelsen. Nu ska kommunerna besluta om de ska ingå i den.

Det är tydligt att det krävs tydliggöranden för hur kommunerna ska samverka när det gäller personer i hemlöshet. I Stockholms län är det många personer och familjer som inte har något fast boende och flyttar mellan olika kommuner i länet. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det den kommun som en person vistas och bor i som ansvarar för att ge stöd till personen. När det handlar om personer i hemlöshet kan det ibland uppstå svårigheter om i vilken kommun som personen ska söka stöd. När kommunerna är oense om ansvarsfördelningen riskerar personer att inte få rätt stöd i tid. Dessutom riskerar arbetstid och energi gå åt till tvister och konflikter mellan kommunerna.

Den reviderade överenskommelsen ska därför ge praktisk vägledning och underlätta för kommunerna i ärendehanteringen av personer som lever i hemlöshet.

Överenskommelse med individens behov i fokus

Personer som lever i hemlöshet ska inte riskera att inte få det stöd och den hjälp som de behöver från socialtjänsten på grund av att kommunerna inte är eniga om hur ansvaret ser ut. Med hjälp av överenskommelsen ska kommunerna kunna ha en bättre dialog och samverkan gällande personer som flyttar mellan kommuner. Detta ska också minimera risken för att tvister uppstår mellan kommunerna.

Om en person är eller har varit aktuell hos socialtjänsten någon gång under de senaste tre månaderna, är det den kommunen som är ansvarig för att utreda och besluta om stöd. Det är en av de grundläggande bestämmelserna i överenskommelsen, som även kvarstår sedan tidigare.

Forum ska bidra till samsyn i hemlöshetsfrågor

Storsthlm kommer att anordna ett forum för kommunerna där frågor kring hemlöshet utifrån överenskommelsen kan diskuteras. Detta kommer att ske en till två gånger per år.

– Många kommuner ser svårigheter med olika riktlinjer och arbetssätt mellan kommunerna. Alla är eniga om att dialog är vägen fram för att inte hamna i onödiga tvister som kan leda till att medborgare hamnar i kläm. Dessa forum syftar därför till att nå än mer samsyn kring hemlöshetsfrågor, berättar Daphne Wahlund, processledare Storsthlm.