2020-02-19 | Nyhet

Samarbete och kunskapsutbyte ska bekämpa våld i länet

Ingen människa i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. Med den utgångspunkten har Storsthlm tillsammans med fem aktörer enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län. Alexandra Anstrell, Haninge kommun och Storsthlms representant tror att ett ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunerna kommer att öka förutsättningarna för ett verkningsfullt arbete mot våld.

Idag lever många under ständiga hot om att bli kränkta, utnyttjade och utsatta för våld i någon form. Det drabbar oftast inte bara den enskilda utan också barn och andra i den utsattas närhet.

Myndighetsgemensam strategi mot våld

För att förebygga och bekämpa våldet har Storsthlm, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm och Stockholms stad enats om en gemensam strategi och handlingsplan. Utgångspunkten för det gemensamma strategiarbetet är att ingen enskild aktör kan svara upp mot de utmaningar som våldet innebär, det är en gemensam angelägenhet för hela länet.

Alexandra Anstrell (M), 2:e vice ordförande i grund- och förskolenämnden i Haninge och ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, är Storsthlms och därmed länets kommuners representant i Operation Kvinnofrid. Tillsammans med övriga myndigheter har hon beslutat om den gemensamma strategin. Hon menar att samarbete och kompetensutbyte, såväl mellan kommuner som mellan övriga aktörer i samhället är viktiga byggstenar för att lyckas med arbetet.

– Att aktörerna i Operation Kvinnofrid nu har en gemensam handlingsplan innebär att man är medveten om varandras olika uppdrag, ansvarsområden och satsningar och att man har gjort konkreta åtaganden för att samverka och synkronisera för att förbättra situationen, menar Alexandra Anstrell.

Målsättningen är att vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, ska uppmärksammas och få tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser oavsett var i länet en bor. Det innebär också att de som utövar våld ska få behandling för att våldet ska upphöra samt att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i syfte att våld överhuvudtaget inte ska uppstå. Operation Kvinnofrid har också tagit fram en treårig handlingsplan med konkreta åtaganden för respektive myndighet och myndighetsgemensamma satsningar. Förhoppningen är att strategin ska stimulera till handling även på lokal nivå och vara vägledande för länets 26 kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.

– Det är viktigt att alla är synkroniserade utifrån de olika uppdragen, så att man inte springer på samma bollar. Det är också viktigt att alla gör sin del i helheten för att vi ska nå målet att ingen ska bli utsatt för våld i Stockholms län. I de bästa av världar skulle det inte finnas våld mot kvinnor, jag tror att utvecklingen kommer att vara att vi kommer att kunna lära av varandra och ha större förståelse för varandras uppdrag, fortsätter Alexandra Anstrell.

Många kommunala verksamheter har viktiga uppdrag när det kommer till att förebygga våld, upptäcka våld, ge stöd och skydd till personer i våldsutsatthet och att erbjuda behandling för personer som utövar våld. Det gäller till exempel socialtjänst, förskola och skola, kultur- och fritidsverksamhet, funktionshinderområdet och äldreomsorgen.

Alexandra tror att kommunernas arbete med kvinnofridsfrågor kan stärkas genom samarbete.

– Det leder till att man tar tillvara på de olika kompetenserna i de olika kommunerna och att man tar hjälp av varandra. Man stärks av att lyfta goda exempel och genom ett ökat samarbete är det också enklare att ta kontakt med varandra.

Storsthlms ansvarsområden i samarbetet är att bevaka och bidra med synpunkter från det kommunala perspektivet, att sprida information till och från alla kommuner och att underlätta i samverkan och kontakt mellan aktörerna. I handlingsplanen har Storsthlm åtagit sig bland annat att stödja arbetet med systematisk uppföljning kring våld i länet, och att verka för att samordna kompetenshöjande insatser i länet.

Under året kommer strategin implementeras i länet och arbetet utifrån handlingsplanen att påbörjas.

Läs hela strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms länPDF

Läs handlingsplanen till strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms länPDF

Läs pressmeddelandet från Storsthlm, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm och Stockholms stad att ligga härlänk till annan webbplats