Funktionshinder

Kommunerna har ett stort ansvar för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel behöver kommunerna planera sina insatser och verka för att personer med funktionsnedsättning har samma förutsättningar att delta i samhällets gemenskap som andra. Det arbetet ska göras tillsammans med regionen och med andra samhällsorgan och organisationer. Storsthlm arbetar med att stötta kommunerna i detta.

Bevakning av funktionshinderområdet

Kommunerna har gett Storsthlm i uppdrag att bevaka LSS-utredningen och stödja dem i en analys av de konsekvenser eventuella förändringar i lagen kan medföra. LSS-utredningen är rapporterad och klar, men på grund av omfattande kritik är det i dag osäkert hur regeringen kommer att hantera utredningen. Storsthlm följer utvecklingen framöver.

En prioriterad del av uppdraget är att Storsthlm ska föra kommunernas talan i dialog med staten och SKR om funktionshinder, LSS och ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

Vi har sammanställt en del av det som pågår inom funktionshinderområdet i ett dokument. Här finns bland annat förslagen i LSS-utredningen sammanfattat och det senaste gällande den föreslagna lagändringen om stöd med andning som ett grundläggande behov i LSS.

Läs mer: Bevakning av funktionshinderområdetPowerpoint

Deltagande i SKR:s nationella nätverk för funktionshinder

För samverkan, stöd och lärande mellan länen, regionerna, kommunerna och den nationella nivån träffas regionala representanter i olika nätverk som SKR leder. Storsthlm sitter med i samtliga nätverk, även nätverket för funktionshinder. Nätverken är forum för informations- och erfarenhetsutbyte och därmed ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

SKR.se: Regionala samverkans- och stödstrukturer RSSlänk till annan webbplats

Överenskommelser inom området funktionshinder

Inom funktionshinderområdet har kommunerna ingått en rad överenskommelser med Region Stockholm. Storsthlm har i uppdrag att för kommunernas räkning, och i samarbete med Region Stockholm, följa upp överenskommelserna. Nedan följer de överenskommelser som är aktuella inom funktionshinderområdet.

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Under 2015 överfördes ansvaret för utförande av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS), från Region Stockholm till kommunerna i länet. Överföringen innebär att det nu är kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i berörda verksamheter. Övergången finansierades via en skatteväxling.

Under 2017 och 2018 genomfördes en första och andra uppföljning av kommunernas kostnader för hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheten för verksamhetsåret 2016 respektive 2017.

Vårdhygienisk kompetens

Kommunerna är skyldiga att säkerställa tillgången till vårdhygienisk kompetens i de verksamheter där de har ansvaret för utförande av hälso- och sjukvård.

Från 1 juli 2017 erbjuder Vårdhygien Stockholm kommunerna tillgång till vårdhygienisk expertis i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Erbjudandet är i form av ett paket med grundutbildning för omsorgs- och baspersonal, rådgivning samt utbildning för sjuksköterskor inom LSS-verksamheten.

Andningshjälp i hemmet

En sammanhållen och säker vård och omsorg, med så få inblandade som möjligt, är avgörande för personer med behov av andningshjälp i hemmet. 2016 sade Försäkringskassan upp den övergripande överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och Försäkringskassan som sedan 2009 reglerade samverkan, ansvar och kostnader mellan huvudmännen för personer med behov av andningshjälp i hemmet. Orsaken till uppsägningen var att nya riktlinjer inte gjorde det möjligt för dem att längre bevilja ersättning för sjukvårdande insatser, vilket stöd med andning bedömdes vara.

Den 1 november 2019 trädde en lagändring i LSS i kraft som innebär att stöd med andning ses som ett grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Storsthlm har i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram en ny överenskommelse. Det arbetet kommer om så är möjligt att inledas hösten 2020.

Munhälsovård – överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre- och funktionshindrade

Äldre med stort behov av vård och omsorg, liksom vissa personer med funktionsnedsättning, kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet gällande munhälsovårdsbedömning och munvårdsutbildning ingår som en del i regionens tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionshinder. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård, samt utbildning och handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård. Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionshinder gällande munvård. Till överenskommelsen finns även anvisningar för kommunens personal.

Under 2019 och 2020 kommer överenskommelsen med tillhörande anvisningar att följas upp och vid behov revideras.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler