Äldre

Viktiga mål i Stockholmsregionen är bra hälsa på lika villkor och möjlighet till ett självständigt liv med god kvalitet hela livet. Storsthlm arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande, något vi gör genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Region Stockholm.

Med stigande ålder ökar ofta behovet av vård och stöd, därför är utvecklingen av vård och omsorg för sjuka äldre en viktig samverkansfråga. Det kan handla om sammanhållen vård och omsorg, utveckling god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom eller god läkemedelsbehandling för äldre.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Sedan 2015 finns en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den har antagits av alla kommunerna i Stockholmsregionen.

Syftet med överenskommelsen är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för huvudmännen att erbjuda god, trygg och säker vård och omsorg för äldre personer som är i behov av insatser från såväl kommunfinansierad som landstingsfinansierad verksamhet. Överenskommelsen ska framförallt bidra till bättre kvalitet i vård och omsorg för den enskilde, samt till effektivare resursanvändning för huvudmännen.

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Storsthlm ingår i Region Stockholms nätverk för demensfrågor i länet och är också medarrangörer till Stockholms läns demensdag.

Den regionala överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom är ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommun och Region Stockholm på lokal nivå. Alla kommuner har antagit den regionala överenskommelsen.

Samverkan kring omhändertagande av avlidna

Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för avlidna i kommunens särskilda boenden.

Det finns en överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan kommunerna, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Region Stockholm. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom särskilda boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman. En reviderad överenskommelse har nu tagits fram.

Samverkan mellan länets kommuner kring flyttning till särskilt boende

Det har tidigare funnits en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm som reglerat betalningsansvaret för äldre personer som flyttar till särskilt boende i en annan länskommun. 2017 fick Storsthlms kansli i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till hur en överenskommelse mellan kommunerna kring äldres flytt till särskilt boende kan utformas. Ett förslag till överenskommelse har rekommenderats till kommunerna.

Samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tillsammans tagit fram en överenskommelse för att säkerställa rutiner för samverkan i samband med egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Överenskommelsen innebär att kommunerna och landstinget har en gemensam tolkning av begreppet egenvård samt tydliggör ansvaret för bedömning, planering och uppföljning av egenvård. Överenskommelsen ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna.

Munvård - överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre- och funktionshindrade

Äldre med stort behov av vård och omsorg liksom vissa personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet gällande munhälsovårdsbedömning och munvårdsutbildning ingår som en del i Region Stockholms tandvårdsstöd för vissa äldre och funktionshindrade. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård, samt utbildning/handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård. Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade gällande munvård.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad eller motsvarande. Det är vanligt att personer som får hemsjukvårdsinsatser också får stöd av kommunal hemtjänst, varför det på såväl nationell som regional nivå, har utretts och föreslagits att ansvaret för delar av hemsjukvården ska överföras från Region Stockholm till kommunerna. Så har också skett runt om i Sverige, Stockholms län är det enda länet där kommunerna ännu inte tagit över ansvaret för hemsjukvården.

Storsthlm har sedan förbundsmötet 2015 haft i uppdrag att driva frågan om kommunalisering av vissa hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende. I december 2016 beslutade Landstingsfullmäktige i Region Stockholm att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med Storsthlm utarbeta ett förslag till kommunalisering av hemsjukvården, inkluderande nivån på den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen. Under 2017 har Storsthlm och Region Stockholm gemensamt utrett frågan. Syftet med en förändring av ansvaret för hemsjukvård är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg.

Parternas ambition var att nu i februari 2018 föreslå de 26 kommunerna och Region Stockholm att senast i juni 2018 anta en överenskommelse som slår fast en gemensam målbild och tidsplan för ett kommande avtal om överlåtelse av ansvaret för viss hemsjukvård i ordinärt boende. Tanken var att gemensamt, och med överenskommelsen som grund, fortsatt utreda ett antal knäckfrågor inför ett slutligt avtal 2019.

Storsthlms styrelse konstaterade den 20 februari 2018 att det finns motstridiga uppfattningar mellan Region Stockholm och ett fåtal kommuner om vad en skatteväxling för hemsjuk­vården ska baseras på. Utifrån detta ser inte styrelsen att det finns förutsättningar att kunna enas om ett gemensamt avtal mellan 27 parter och att ett överförande av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna därför beklagligtvis får anstå. Styrelsens beslut grundar sig på att Region Stockholm och några av kommunerna har helt olika syn på skatteväxlingen. Region Stockholms utgångspunkt är att en kommande skatteväxling ska grundas på redovisade kostnader uppräknat till det år då överföringen genomförs. Den framtida kostnadsutvecklingen efter överlåtelsen ska inte beaktas. Några kommuner i länet utgår i motsats till detta ifrån att framtida kostnadsutveckling kopplad till en ökande andel äldre bör ligga till grund för förhandling om skatteväxling.

Arbetet med frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län är tillsvidare vilande.

Färdtjänstavtal mellan länets kommuner och Region Stockholm

Kommunerna i Stockholms län har sedan 2010 överlåtit ansvaret för färdtjänsten till landstinget genom ett avtal. Avtalet klargör hur ansvarsfördelningen ska fungera och vad som förväntas av kommunen respektive Region Stockholm. Region Stockholm prövar tillstånd till färdtjänst, fastställer villkor och föreskrifter, samt taxor för färdtjänst. Kommunen tar emot ansökningar om färdtjänst och utreder frågan innan tillståndet prövas av Regionen. I avtalet finns också överenskommelser kring hur kommuner och landsting ska samverka för att förbättra färdtjänsten.

Enligt avtalet ska representanter från Region Stockholm och Storsthlm gemensamt varje år följa upp avtalet och löpande föreslå förbättringar och förändringar av rutiner och hantering kring färdtjänst. I uppföljningen från 2017 framgår vilka frågor som diskuterats och på vilka punkter det varit aktuellt med förtydliganden (se under Relaterad information).

Aktuellt

 • Alla

  (2)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (2)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler