Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet heter Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) och ska ersätta det nuvarande Webcare.

Sedan januari 2020 gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det nuvarande IT-stödet som används, Webcare, är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Lifecare SP kommer att vara mer användarvänligt, bidra till en högre patientsäkerhet och ge bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård. Den kommer också ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Införande av nytt IT-stöd Lifecare - pilot startar i mitten av oktober

Lifecare SP kommer att införas i de verksamheter som använder Webcare idag, men även inom andra verksamheter som idag saknar systemstöd för utskrivningen.

På grund av rådande pandemi har prioriteringar inom IT-verksamheten tvingats göras. Detta i kombination med sena leveranser från leverantören gör att många verksamheter och kommuner får svårt att hinna konfigurera systemet i tid till det tidigare meddelade driftsättningsdatumet. Systemet kan inte driftsättas utan att alla verksamheter och kommuner som ingår i utskrivningsprocessen är färdkonfigurerade. För att inte stressa fram ett felaktigt konfigurerat system, har Region Stockholm därför beslutat att flytta fram driftsättningen för Etapp 1 fem veckor. 

Nytt datum för start av pilot Etapp 1 blir vecka 43, i mitten av oktober istället för september, med ett efterföljande breddinförande för Etapp 1 tre veckor senare, det vill säga vecka 46 i början av november.

För Etapp 2 betyder det att driftsättningen måste skjutas till januari för att inte hamna för nära jul och nyår.

Som informerats via kommunens kontaktpersoner kommer inte sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på de kommunala eller privata särskilda boendena ingå i etapp 1. Detta för att projektet har tekniska frågor att lösa samt att kommunerna får längre tid på sig att organisera sig kring hur de ska arbeta med de privata utförarna.

Projektets övriga delprojekt fortsätter som vanligt. Det innebär bland annat att etablera en systemförvaltningsorganisation, göra systemanpassningar och ta fram utbildningsmaterial. Projektet arbetar också med att tillsätta olika arbetsgrupper med representanter från kommunerna för att gemensamt planera och ta fram rätt stöd vid implementeringen.

 

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten får du aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet…

Läs mer

Mer information och kontakt

Mer information om projektet kan du läsa på Vårdgivarguiden eller kontakta din kommuns utsedda kontaktperson för projektet. Du kan också kontakta nytt.lus-it-stod.hsf@sll.se 

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Visa cookie-information