Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet heter Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) och ska ersätta det nuvarande Webcare.

Sedan januari 2020 gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det nuvarande IT-stödet som används, Webcare, är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Lifecare SP kommer att vara mer användarvänligt, bidra till en högre patientsäkerhet och ge bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård. Den kommer också ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Införande av Lifecare SP

Det nya IT-stödet för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, kommer att införas i de verksamheter som använder Webcare idag, men även inom andra verksamheter som idag saknar systemstöd för utskrivningen.

Införandet av Lifecare SP kommer att ske i två etapper med etapp 1 hösten 2022 och etapp 2 våren 2023. Etapp 1 föregås av en pilotperiod med Södertälje som piltokommun under tre veckor i september. Direkt efter avslutad pilotperiod startar breddinförandet för etapp 1 för samtliga kommuner.

Etapp 2 är planerad att starta i början av 2023. Etapp 2 innefattar verksamheter inom barn och unga, missbruk, socialpsykiatrin och enheten för hemlösa ( enheten för hemlösa gäller endast Stockholm stad).

Utbildning

Utbildningsmaterial för etapp 1 finns att hämta på Vårdgivarguiden. Materialet består av en utbildningsfilm i tio delar och ett presentationsmaterial som den baseras på. Dessutom finns även e-lärandeutbildningar. Utbildningarna kan komma att kompletteras. För de verksamheter som ingår i etapp 2 kommer utbildningsmaterial tas fram senare.

Inför driftstarten kommer det även att finnas flera digitala diskussions- och frågetillfällen där utbildare får möjlighet att ställa frågor och diskutera. Mer information om dessa tillfällen kommer framöver.

Förvaltningsorganisation för privata särskilda boenden

Införandeprojektet arbetar löpande med att ta fram den bästa förvaltningsorganisationen för privata särskilda boenden och kommer att informera om detta kontinuerligt på informationsträffarna.

För mer information, vänligen vänd dig till din kommuns kontaktperson för Lifecare.

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten får du aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet…

Läs mer

Mer information och kontakt

Mer information om projektet kan du läsa på Vårdgivarguiden eller kontakta din kommuns utsedda kontaktperson för projektet. Du kan också kontakta nytt.lus-it-stod.hsf@sll.se 

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Visa cookie-information