Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har samverkat i flera år. De har ett tjugotal gemensamma länsövergripande som syftar till att underlätta för insatser där båda parterna är inblandade. De gemensamma överenskommelserna behöver en övergripande samordning som sätter samlat fokus och mål för hela arbetet, principiella ramar och hur detta ska ske på länsnivå såväl som delregional och lokal nivå, samt hur samverkan ska följas upp. Det har saknats en övergripande överenskommelse som innehåller just detta.

I oktober 2021 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta huvudöverenskommelsen om samverkan om hälsa, vård och omsorg, som utvecklar parternas samverkan ytterligare. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i november 2021 regionfullmäktige att anta den. Under våren 2022 beslutar kommunfullmäktige i samtliga kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm om huvudöverenskommelsen. Om samtliga antar den, börjar den gälla från och med 1 juli 2022.

Varför en huvudöverenskommelse?

En övergripande överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att alla parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser. Den skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan mellan parterna.

Denna överenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som har fungerat väl hittills. Den skapar också förutsättningar för att fortsätta utveckla samverkan. Till grund för huvudöverenskommelsen ligger också en förstudie som genomfördes under år 2019. Den visade på flera vinster med en gemensam övergripande överenskommelse. 

Det gemensamma målet och målgrupper

Det övergripande målet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. Målgrupper för samverkan är patienter och brukare, även barn och unga, som har behov av sammanhållna insatser från både kommun och region.

Läs rekommendation om huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK (pdf)

Organisation för samverkan

Huvudöverenskommelsen skapar förutsättningar för fortsatt utveckling där organisation och former för samverkan ska kunna förändras över tid. Därför kompletteras överenskommelsen av en länsgemensam riktlinje som reglerar detta. Arbetet med riktlinjen pågår och kommer att vara klar i februari år 2022.

Storsthlms webbplats som digital portal för samverkan

Redan idag samlar Storsthlm kommunernas och Region Stockholms gemensamma överenskommelser inom social välfärd och hälsa.

I samband med att huvudöverenskommelsen börjar gälla kommer Storsthlms webbplats fungera som en digital portal för samverkan mellan kommunerna och Region Stockholm. Här kommer allt kopplat till huvudöverenskommelsen och riktlinjen att publiceras och tillgängliggöras för vården och omsorgens medarbetare.

Så tas huvudöverenskommelsen fram

Våren 2021

Storsthlm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har tillsammans tagit fram ett förslag till huvudöverenskommelse sedan skickas ut på remiss till kommunerna.

September 2021

Utifrån kommunernas synpunkter efter remissrundan togs ett förslag fram till den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) i september.

Oktober 2021

Storsthlms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna att anta huvudöverenskommelsen.

November 2021

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar om att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

Februari 2022

Länsgemensam riktlinje är klar.

Våren 2022

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm beslutar om huvudöverenskommelsen.

1 juli 2022

Huvudöverenskommelsen börjar gälla (förutsatt att alla parter antar den).

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Visa cookie-information