I samma takt som Stockholms läns invånare blir friskare och lever längre, ställs allt högre krav på hjälp och service för att passa individen i livets alla skeden. Kommunerna i länet och Region Stockholm samverkar sedan många år genom olika partssammansatta organ, vilket är en förutsättning för god vård och omsorg där Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas ansvarsområden. 

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg 

Just nu pågår arbetet att ta fram en övergripande huvudöverenskommelse mellan kommunerna och Region Stockholm. Många gemensamma överenskommelser kräver en övergripande samordning som både sätter samlat fokus och mål för hela arbetet, principiella ramar och beskriver hur detta ska ske på länsnivå såväl som delregional och lokal nivå samt hur arbetet ska följas upp.

Flera år av samverkan ligger till grund för huvudöverenskommelsen, som utvecklar samverkan ytterligare. En huvudöverenskommelse för hälsa, vård och omsorg behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för alla huvudmän att på bästa sätt erbjuda sammanhållna och samordnade insatser. Den skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan mellan parterna. 

Storsthlms styrelse rekommenderade i oktober 2021 kommunerna i länet att anta den och enligt tidplan ska den börja gälla från och med den 1 juli 2022.

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg

Omställningen till god och nära vård 

Under året kommer kommunerna i nära samarbete med Region Stockholm att fokusera på omställningen till en mer nära vård för medborgaren. Målet är att utveckla den gemensamma vårdgivararenan till att bli mer sömlös för individen. Navet i detta kommer vara primärvården och dess insatser. Under våren har Storsthlm genomfört en förstudie för att ta reda på kommunernas behov av regionalt stöd för omställningen till nära vård.  

God och nära vård

Uppföljning och analys av samverkan 

Ett av Storsthlms uppdrag är att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan. Detta gör vi genom att samordna kommunernas avvikelser och samverkansbrister från det som överkommits. Uppgifterna som inkommer används för uppföljning av kommunernas och Region Stockholms gemensamma överenskommelser.

Rapportera samverkansbrister

Gemensamma samverkansarenor inom vård- och omsorg 

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamma samverkansarenor för samverkan inom vård- och omsorgsområdet för att diskutera och besluta om gemensamma frågor inom vård och omsorg. 

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS.

Vård i samverkan (VIS)

Vård i samverkan, kommunala representanter (VISSA) bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg inför den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) sammanträden. 

Vård i samverkan (VISSA)

Tjänstemannastyrgrupper

Sammanhållen vård och omsorg

Som stöd i sitt arbete har VIS tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg i länet. 

Region Stockholm representeras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom hälso- och sjukvårdsdirektör och ytterligare några representanter. Kommunerna representeras av socialchefer utsedda av Strategiskt nätverk socialtjänst samt verksamhetschef social välfärd på Storsthlm.

Sammanhållen vård och omsorg

BUSSAM

BUSSAM är ett beslutande forum som består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

BUSSAM 

Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor

Det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor ansvarar för att följa upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel och pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre. Det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor består av chefstjänstepersoner från Region Stockholm och kommunerna i länet samt leds gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. 

Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef regional utveckling, tf verksamhetschef välfärdsutveckling

Visa cookie-information