Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk eller psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan funktionshinder beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Kommunerna i Stockholms län tar ett stort ansvar för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel behöver kommunerna planera sina insatser och se till att alla personer med funktionsnedsättning har samma förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Det arbetet ska göras tillsammans med Region Stockholm, andra myndigheter och organisationer.

Storsthlms uppdrag inom funktionshinderområdet  

Storsthlms uppdrag inom området handlar bland annat om att följa upp de överenskommelser som kommunerna i länet har tillsammans med Region Stockholm. Det gör vi för att se till att samverkan fungerar bra och att alla parter gör det man har enats om i överenskommelsen. Ett annat uppdrag handlar om att bevaka funktionshinderområdet.

Vi deltar i nationella nätverk för funktionshinder 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder olika nationella nätverk som syftar till att utveckla stöd, samverkan och lärande mellan länen, regionerna och den nationella nivån. Nätverken är forum för informations- och erfarenhetsutbyte och är ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Storsthlm deltar i samtliga nätverk som SKR leder inklusive nätverket för funktionshinder. 

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Överenskommelser inom funktionshinderområdet  

Kommunerna i länet har flera överenskommelser om funktionshinder tillsammans med Region Stockholm. Det är Storsthlm som ansvarar för att följa upp överenskommelserna. Nedan listas de mest aktuella överenskommelserna.  

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 

Sedan 2015 har kommunerna ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på boenden med särskild verksamhet och daglig verksamhet. Tidigare var det Region Stockholm och ansvaret överfördes enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Övergången finansierades via en skatteväxling.  

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (pdf)

Munhälsovård – överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre med ett stort behov av vård och omsorg samt vissa personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Sedan 2011 har kommunerna och Region Stockholm en överenskommelse för den uppsökande verksamheten. Överenskommelsen har nu reviderats och kommunerna fattar just nu beslut om den uppdaterade versionen. Planen är att den reviderade överenskommelsen, med tillhörande reviderat rutindokument, ska börja gälla 1 september 2021. Om så sker kommer den nu gällande överenskommelsen att upphöra. ​

Överenskommelse om uppsökande verksamhet (munhälsovård) för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning (pdf)

Andra överenskommelser inom funktionshinderområdet  

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information