Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt och att få stöd och vård efter behov. Forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna i länet och Region Stockholm gällande barn och unga som placeras utanför det egna hemmet, där syftet är att säkra deras tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård. 

Studier visar att barn som är placerade utanför det egna hemmet har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, både under placeringen och även senare i livet. Dessa barn har till exempel hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg vaccinationstäckning. Som grupp löper dessa barn en hög risk för en ogynnsam utveckling över tid.  

För att barnen ska få nödvändiga insatser i tid krävs en fungerande samverkan mellan socialtjänst och andra verksamheter där hälso- och sjukvården är en central part. När det finns oklarheter i vem som ansvarar för vad och samverkan inte fungerar ökar risken för att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet inte får den hälso-, sjuk- och tandvård de behöver och har rätt till.

Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om hur de ska samarbeta kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Den 1 januari 2020 trädde även nya föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet i kraft. De nya föreskrifterna innebär framför allt förtydliganden av ansvar och av vad hälsoundersökningen ska innehålla, samt att fysisk, psykisk och oral hälsa ska inkluderas.  

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en överenskommelse i enlighet med dessa lagstiftningar, föreskrifter och allmänna råd. Storsthlms styrelse fattade i juni 2021 beslut att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd förväntas antog överenskommelsen i augusti 2021. Om samtliga parter fattar beslut, kommer överenskommelsen börja gälla 1 april 2022. 

Rekommendation - Överenskommelse om samverkan kring hälso-, sjuk- & tandvård för placerade barn & unga som vårdas utanför det egna hemmet (pdf)

Det gemensamma målet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Överenskommelsen syftar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga ansvar och stärka samverkan mellan kommun och region. Till överenskommelsen finns ett rutindokument som beskriver hur samverkan ska gå till. 

Vad överenskommelsen reglerar:

  • Förtydligar respektive parts lagstadgade ansvar, ansvar att göra överenskommelsen känd och säkerställa att den följs
  • Att upphandlade aktörer ingår i överenskommelsen
  • Storsthlms och hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvar att bedriva informationsarbete kring överenskommelsen och tillhörande rutin
  • Åtaganden mellan parterna i lokal samverkan
  • Region Stockholm ska erbjuda hälsoundersökningar och läkarundersökningar enligt LVU kostnadsfritt
  • Hur SIP-arbetet ska gå till
  • Hur överenskommelsen ska följas upp

Samverkansrutiner 

Ett rutindokument som beskriver hur samverkan ska gå till har arbetats fram samtidigt som överenskommelsen. Under hösten kommer en grupp med sakkunniga från kommuner och Region Stockholm att fortsätta diskussionen om hur samverkan inom vissa områden ska fungera i praktiken. Rutindokumentet kommer att publiceras samtidigt som överenskommelsen. 

Fram tills att den nya överenskommelsen beslutats gäller befintliga samverkansrutiner. 

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk-, och tandvård för placerade barn och unga (pdf)

Så tas överenskommelsen fram

2019-2021

Från september 2019 till och med juni 2021 pågår arbete med att ta fram överenskommelse och rutin utifrån föreskrifter, lagstiftningar och allmänna råd. Arbetet genomförs gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. När den är klar skickas överenskommelsen ut på remiss till alla kommuner samt regionen.

Juni 2021

Storsthlms styrelse tar beslut om att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen. 

Augusti 2021

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd antar överenskommelsen. 

Februari 2022

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner beslutar om överenskommelsen. 

1 april 2022

Om samtliga parter beslutar att anta överenskommelsen, börjar den gälla från och med 1 april 2022. 

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information