9947962 We Will Always Be Together Close Up Of Senior Couple@0,33X
Välfärd Symbol Vit 280X280

Social välfärd och hälsa

Vi stärker invånarnas hälsa och livskvalitet genom att samordna och utveckla en social välfärd som är trygg, kvalitetssäker och effektiv oavsett huvudman eller vårdform.

Vi jobbar med social välfärd & hälsa i dessa forum

Arbetet och samverkan kring social välfärd och hälsa bedrivs i flera typer av forum och nätverk. De politiska styrgrupperna, där en är tillsammans med Region Stockholm är styrande. Tjänstemannastyrgrupperna utses av socialtjänstnätverket för att bereda frågor inom specifika områden.
Strategiskt nätverk
Politisk ledningsgrupp
Tjänstemannastyrgrupp
Strategiskt nätverk socialtjänst

Här möts länets socialtjänstdirektörer för att utbyta erfarenheter i viktiga utvecklingsfrågor inom socialtjänsten och samordnar sina överenskommelser, ofta i samverkan med hälso- och sjukvården. 

Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera representanter till VIS.

Vård i samverkan (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VISSA) utgör kommundelen av Vård i samverkan (VIS), och bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg till VIS. 

Sammanhållen vård och omsorg

Tjänstemannastyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Digital samordning i länet

Tjänstemannastyrgrupp med uppdrag att åstadkomma digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast vi inte har samma IT-stöd. Gruppen består av representanter från Storsthlm och Region Stockholm.

RSS

Styrgruppens uppdrag är att leda det regionala utvecklingsarbetet för att forma en effektiv regional samverkans- och stödstruktur (RSS) i länet och besluta om hur statliga medel fördelas i länet.

BUSSAM

Består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Regionala samrådet för psykiatri- & beroendefrågor

Följer upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel och pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre.

Ungdomsmottagningar

Styrgruppens uppdrag är att förvalta och följa upp överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar, överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län”

Psykisk hälsa

Styrgruppen utses av socialtjänstnätverket, utbildningsnätverket och Region Stockholm. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut om länsövergripande arbete och handlingsplaner samt ta övergripande beslut om hur länsövergripande stimulansmedel ska användas.

Visa cookie-information