Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk eller psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan funktionshinder beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Kommunerna i Stockholms län tar ett stort ansvar för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel behöver kommunerna planera sina insatser och se till att alla personer med funktionsnedsättning har samma förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Det arbetet ska göras tillsammans med Region Stockholm, andra myndigheter och organisationer.

Storsthlms uppdrag inom funktionshinderområdet  

Storsthlms uppdrag inom området handlar bland annat om att följa upp de överenskommelser som kommunerna i länet har tillsammans med Region Stockholm. Det gör vi för att se till att samverkan fungerar bra och att alla parter gör det man har enats om i överenskommelsen. Ett annat uppdrag handlar om att bevaka funktionshinderområdet.

Vi deltar i nationella nätverk för funktionshinder 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder olika nationella nätverk som syftar till att utveckla stöd, samverkan och lärande mellan länen, regionerna och den nationella nivån. Nätverken är forum för informations- och erfarenhetsutbyte och är ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Storsthlm deltar i samtliga nätverk som SKR leder inklusive nätverket för funktionshinder. 

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Överenskommelser inom funktionshinderområdet  

Kommunerna i länet har flera överenskommelser om funktionshinder tillsammans med Region Stockholm. Det är Storsthlm som ansvarar för att följa upp överenskommelserna. Nedan listas de mest aktuella överenskommelserna.  

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 

Sedan 2015 har kommunerna ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på boenden med särskild verksamhet och daglig verksamhet. Tidigare var det Region Stockholm och ansvaret överfördes enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Övergången finansierades via en skatteväxling.  

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (pdf)

Munvård - överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård

Äldre med stort behov av vård och omsorg liksom vissa personer med funktionshinder kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan kommun och region vid uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning gällande munhälsovård. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård samt utbildning eller handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård för dessa personer. Överenskommelsen och den länsövergripande rutinen gäller från och med november 2021. 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård (pdf)

Länsövergripande rutin för överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård (pdf)

Andra överenskommelser inom funktionshinderområdet  

Personalbild Malin Carlson
Malin Carlson

Processledare

Visa cookie-information