Teknisk infrastruktur

För att Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv krävs en infrastruktur som både säkerställer en fungerande vattenförsörjning och avfallshantering, och som samtidigt utgör ett underlag för kommunernas planering. Vi har en lång tradition av att skapa samverkan och bidra till kommunal verksamhetsutveckling inom dessa områden.

Stora utmaningar

Det som kanske är mest kritiskt för Stockholmsregionen och den kommunaltekniska infrastrukturen är risk för översvämning och avbrott i vattenförsörjningen. Där kommer både effekterna av befolkningsökningen och klimatförändringarna att innebära stora regionala utmaningar, inte minst genom klimatanpassning av bebyggelse och infrastruktur.

Samverkan på flera plan - VAS, STAR och Geodataråd

För att strategiskt och långsiktigt kunna planera regionens vattenförsörjning bildade Storsthlm år 2005 Rådet för VA-försörjning i Stockholms län (VAS). Rådet har tagit fram ett flertal rapporter som utgjort underlag för politiska beslut och kommunal verksamhetsplanering.

En liknande samverkan finns för kommunernas avfallsplanering Storstockholms Avfallsråd (STAR) och som även det syftar till att stödja kommunerna i att säkerställa att samhällets mest grundläggande försörjningssystem fungerar. Fungerande vatten- och avloppssystem och avfallshantering är en förutsättning för såväl hälsa som regional utveckling och tillväxt.

Den kommunaltekniska infrastrukturen och kommunala samhällsplanering är alltid beroende av högkvalitativa geodata och GIS-tjänster och för att säkerställa detta bildades redan år 1976 Storsthlms Geodataråd med uppgift att samordna kart- och mätningsfrågor för kommunerna i Stockholms län. Det ger bland annat kommunerna möjlighet att effektivisera den offentliga servicen inom flera områden, exempelvis e-förvaltning och e-tjänster, skolskjuts, hemtjänst och räddningstjänst.

Aktuellt

 • Alla

  (12)

 • Press

  (1)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (11)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler